หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) ภาคเสาร์-อาทิตย์

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) ภาคเสาร์-อาทิตย์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Chinese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Chinese)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าม.6  ปวช.  141 หน่วยกิต

2.ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวส  (120 หน่วยกิต เนื่องจากได้ยกเว้น 21 หน่วยกิต)

3.นักศึกษาเทียบโอนจากสถาบันอื่น (หน่วยกิตที่ต้องเรียนขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เทียบโอนได้)

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาใบปริญญาบัตร
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป*

– การยกเว้นรายวิชาและการเทียบโอน

ผู้ที่มีวุฒิปวส.จะได้รับการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี  หน่วยกิตทั้งหมด  21 หน่วยกิต  และถ้าหากนำใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) มาเทียบโอนรายวิชา  จำนวนรายวิชาที่เรียนจะลดลงตามจำนวนวิชาที่เทียบโอนได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ  ได้รับการยกเว้น จำนวน 2  วิชา  รวม 6 หน่วยกิต ได้แก่

วิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล)

วิชา GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (GE071)

1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก  ได้รับการยกเว้น ทั้งหมด 3  วิชา  รวม 9  หน่วยกิต

1.3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ได้รับการยกเว้นทั้งหมด 6 หน่วยกิต

 

2. หมวดวิชาเฉพาะสามารถนำใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิมพร้อมตราประทับมายื่นขอทำการเทียบโยรายวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป

 ผู้สมัครต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
o สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยตนเองทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดและ
วันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.45 – 16.00 น.

 

การสอบคัดเลือกหลังจากสมัครแล้ว
o สำหรับนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน สามารถสอบวัดระดับเพื่อยกเว้นการเรียนในรายวิชา
HZ101 ภาษาจีน 1 และ HZ102 ภาษาจีน 2

ประกาศผลสอบ
-จะประกาศให้ทราบภายหลังจากการสอบ
หลักสูตรที่ตอบโจทย์เด็กยุคใหม่ที่ต้องการทำงานไปด้วย  เรียนไปด้วย นั่นคือ หลักสูตรภาษาจีนนอกเวลาทำการ  เรียนเสาร์-อาทิตย์

-การจัดการเรียนการสอน(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
-วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 08.30 – 21.00 น.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
o คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ : 02-697-6404-05,02-6976417 โทรสาร : 02-2762127
หรือสนใจสมัคร ที่ @utcccare  หรือ https://utcc.ac.th/admission/ ศูนย์รับสมัคร ตึก 24 ชั้น 2 02-6976767 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ไลน์ของสาขา 𝗟𝗶𝗻𝗲 : https://bit.ly/UTCC_Chinese

รายวิชาเอกเลือกที่น่าสนใจ

HZ242 เทคโนโลยีและสารสนเทศจีน
HZ336 ภาษาจีนเพื่อสื่อบันเทิง
HZ341 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
HZ342 ภาษาจีนเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
HZ343 สนทนาภาษาจีนเพื่ออาชีพ
HZ438 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
HZ442 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน

 

 หมายเหตุ

  • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
  • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

 

 

3. แผนการศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน แผน ก.

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน

ก.1 หลักสูตร ภาคเสาร์-อาทิตย์

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GE081

ภาษาในสังคมดิจิทัล

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

HZ101

ภาษาจีน 1

3(1-4-4)

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HZ104

อักษรจีน

3(1-1-4)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2

3(3-0-6)

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไปหมวดธุรกิจประกอบการ

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

HZ102

ภาษาจีน 2

3(1-4-4)

สอบผ่าน HZ101

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ101

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HZ105

การฟังภาษาจีนเบื้องต้น

3(1-1-4)

HZ106

วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น

3(3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า

HZ208

ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จีน

3(3-0-6)

HZ201

ภาษาจีน 3

3(1-4-4)

แผนก.สอบผ่าน HZ102หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

แผน ข.ยกเว้นเงื่อนไข

HZ203

ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 1

3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

HZ205

การอ่านภาษาจีน 1

3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

วิชาเลือกเสรี

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE074

ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า

HZ202

ภาษาจีน 4

3(1-4-4)

สอบผ่าน HZ201

HZ204

ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ203

HZ206

การอ่านภาษาจีน 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ205

HZ207

หลักภาษาจีน

3(3-0-6)

สอบผ่าน HZ201

รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา)

3

วิชาโท(1 วิชา)

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HZ310 ภาษาจีน 5 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ315 ภาษาจีนคลาสสิก 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HZ202
HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ313 พัฒนาการฟัง – การพูดภาษาจีน 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ204
HZ402 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3
วิชาโท(1 วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ316 ภาษาจีน 6 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ310
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ301
HZ317 วรรณคดีเอกของจีน 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน HZ202
HZ314 สนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก (2 วิชา) 6
วิชาโท(1 วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 3(0-6-3)
HZ414 การแปลภาษาจีนธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ 3(1-4-4)

ศึกษาก่อนHZ202

*หากต้องการฝึกงาน หรือประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ต้องลงเรียนวิชานี้

วิชาโท(2 วิชา) 6
วิชาเลือกเสรี(1วิชา) 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ32 หรือ
HZ327 หรือ

ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ

ฝึกงาน

3(0-18-0)

3(300ชั่วโมง)

รวม 3

 

หมายเหตุ

  • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
  • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร