เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2523 เพื่อเป็นการขยายการบริการการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ โดยในระยะเริ่มแรกได้เปิดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ต่อมาได้มีการขยายการดำเนินงานของคณะวิชาให้มีความก้าวหน้า โดยพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ (
English for Professional and International Communication)
2. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล (English and Translation)
4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language)
5. สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese)
6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Performing Arts)
7. สาขาวิชาเกาหลี (Korean)
8. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2)
9. สาขาวิชาสหวิทยาการ
10. สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (สองภาษา) Business English (Bilingual Program)

พุทธศักราช 2563

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เปลี่ยนชื่อเป็น : คณะมนุษยศาสตร์

พุทธศักราช 2562
ยุบหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies)

พุทธศักราช 2560
จากเดิมคณะฯ มี 12 สาขาวิชา ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร มีสาขาวิชาที่ได้แยกออกไปอยู่กับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัย 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism)
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management)
3. สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และ กิจกรรมพิเศษ (Convention Exhibition and Event Management)
เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง 3 หลักสูตร คือ
1.หลักสูตรภาษาจีน
2.หลักสูตรภาษาญีปุ่น
3.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ
นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์ยังมี สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อบริการการสอนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาให้แก่ทุกคณะวิชาฯ

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้นำด้านภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

พันธกิจ

1. คณะมนุษยศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจมีความสามารถโดดเด่นด้านภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นนักคิดและนักปฏิบัติ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็น ผู้มีจริยธรรมรักและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
2. คณะมนุษยศาสตร์พัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์มีผลงานวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพสูง
4. คณะมนุษยศาสตร์มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
5. คณะมนุษยศาสตร์เป็นแหล่งบริการวิชาการชั้นนำด้านภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ปณิธาน

เข้มแข็งทางวิชาการ งดงามด้านจริยธรรม เป็นผู้นำแห่งภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ปรัชญา

คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นคุณภาพด้านวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รู้จักคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีจริยธรรมในวิชาชีพและมีจิตสำนึกที่ดีงามต่อสังคม พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งมุ่งบริการวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำแห่งภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ทำไมต้องเรียนที่นี่

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
ละครเวที เรื่อง หอ “แต๋ว” การค้า “แตก” ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ)

น้องๆที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ ที่นี่ช่วยทำความฝันของน้องๆให้เป็นจริงโดยการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและคำศัพท์ นอกจากนี้เรายังมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยดังระดับโลก เช่น University of Lancaster, University of Exeter, State University of New York at Buffalo, และ University of South Florida, มาช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้น้องๆ เพื่อให้น้องเก่งจริง เก่งลึกในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ มาเรียนที่นี่ น้องๆจะเก่งทั้ง 2 โลก คือ 1. โลกของภาษาอังกฤษและ2. โลกของการค้า น้องๆสามารถก้าวเป็นเจ้าของกิจการที่เก่งรอบด้าน สามารถเอาตัวรอดในสังคมยุค Digital ที่มีการแข่งขันสูง

สาขามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง นักศึกษาสามารถนำทฤษฏีและ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
บัณฑิตสามารถไปทำงานในภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น งานโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ
งานสายการบิน งานพิธีกร งานเลขานุการ และสามารถประกอบอาชีพอื่นๆที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese)

น้องๆจะได้รับการปูพื้นภาษาญี่ปุ่นและพัฒนาทักษะให้สามารถสื่อสารในระดับสูง มีความเข้าใจความเป็นญี่ปุ่นในหลากหลายมิติ ครอบคลุมทักษะที่จำเป็นในการทำงานประกอบอาชีพ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นในองค์กรญี่ปุ่นหรือไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นผู้ประกอบการที่ชำนาญการทำธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่น ตลอดจน เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตลอดหลักสูตรน้องๆจะได้รับการพัฒนาศักยภาพจากคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในหลากหลายสาขา เช่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่น ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ที่มีความชำนาญด้านการแปลวรรณกรรม อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาเฉพาะทางจากประเทศญี่ปุ่น เช่น ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น สังคมศาสตร์ญี่ปุ่น การบริหารงานแบบญี่ปุ่น พร้อมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นทั้งภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล (English and Translation)

It’s a must because it’s a PLUS. “ภาษาอังกฤษได้แน่ แถมการแปลก็ได้ด้วย”
สาขานี้เน้นการเรียน “ภาษาอังกฤษและการแปล” ในเนื้อหาที่ “หลากหลาย” เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางภาษา และเพิ่มทักษะเฉพาะด้านคือ “การแปล” ตอบสนองเทรนด์ตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ที่ต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางนอกไปจากความรู้ทางภาษาแต่เพียงอย่างเดียว หลักสูตรนี้ผ่านการออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานวิชาการอันแข็งแกร่ง สามารถประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาและการแปลในหลายภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเอื้อต่อการศึกษาต่อได้ทั้งในสายภาษาและสายที่เกี่ยวข้อง ดังผลประจักษ์จากศิษย์เก่าที่เจริญก้าวหน้าหลายรุ่นที่ผ่านมา
วิชาเด่นๆมีหลากหลาย เช่น English Conversation, English Pronunciation, Meanings and Features of Words, Cross-Cultural Communication, วิชากลุ่มการแปล ตั้งแต่แปลเบื้องต้นไปจนถึงแปลข่าวแปลหนัง และวิชากลุ่มวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ส่วนในปีสุดท้ายยังมีให้เลือกว่าจะร่วมโครงการสหกิจ(ฝึกงาน)ได้อีกด้วย
นอกจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาที่ดูแลด้านอาหารสมองและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกันตั้งแต่ปีแรกจนถึงเรียนจบแล้ว ตลอดทั้งหลักสูตรนักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมของสาขานี้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนักศึกษาดาวเด่นด้านกิจกรรมของคณะ ตั้งแต่กิจกรรม Meet & Greet, ประกวดแปลซับไตเติ้ล ไปจนถึงกิจกรรมส่วนกลางอย่าง “วันเด็กมนุษย์”
สาขานี้ครบครันทั้งอาจารย์และศิษย์ อาจารย์เด่นสอนและเทคโนโลยีจนคว้ารางวัล Teaching Excellence Award ส่วนศิษย์ก็เรียนดีทำงานเยี่ยมจนคว้าทั้งทุนการศึกษาและรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นกันมาแล้ว
รักภาษามาเป็น “เด็กอิ๊งแปล” กันเถอะ

4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language)

หลักสูตรทันสมัย มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ ตอบสนองการทำงานในอาชีพหลากหลายและกว้างขวาง นำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้จริง

5. สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ประกอบอาชีพได้จริง มีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม มีความคิดกว้าง มีทักษะในการสื่อสาร มีการแก้ปัญหาในเชิงวิเคราะห์ กล้าแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ การค้าหรือประยุกต์ใช้ในงานอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือนำไปเป็นความรู้เพื่อการเรียนต่อได้อย่างดี ปูพื้นฐานภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้นเน้นวิชาฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
วัฒนธรรมจีน วรรณคดีจีน ประวัติศาสตร์จีน ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐาน การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ
การแปลภาษาจีน-ไทย และไทย-จีน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบริการ
บูรณาการความรู้ทางภาษาจีนเพื่ออาชีพ

6. สาขาวิชาศิลปะและธุรกิจการแสดง
ใหม่ล่าสุดสำหรับนักเรียนที่หลงใหลในการแสดงบนเวทีแห่งความฝัน ที่จะคุณถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากบทละครสู่การแสดงบนเวทีต่าง ๆ เลือกสาขาศิลปะการแสดงและการละคร เพื่อทำความฝันคุณให้เป็นจริง

(ศิลปะและธุรกิจการแสดง)
ใหม่ล่าสุดสำหรับนักเรียนที่หลงใหลในการแสดงบนเวทีแห่งความฝัน ที่จะคุณถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึก จากบทละครสู่การแสดงบนเวทีต่าง ๆ เลือกสาขาศิลปะการแสดงและการละคร เพื่อทำความฝันคุณให้เป็นจริง

7. สาขาวิชาเกาหลี (Korean)

สาขาภาษาเกาหลีหอการค้าไทยมีรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียน
เฉพาะด้านที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ในอนาคต สาขายังมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเกาหลีเพื่อเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาได้ไปเรียนในประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาเกาหลีให้ดีมากยิ่งขึ้น

8. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2)

เรียนที่ม.หอการค้าไทย 2 ปี และเรียนที่ Nanjing Normal University ประเทศจีน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา (double degree)
หลักสูตรฯมีความล้ำสมัย ครอบคลุมตลาดงานด้านภาษาจีนในประเทศไทยและจีน รวมถึงกลุ่มประชาคมอาเซียน เหนือกว่าด้วยเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์จริง(WIL)และระบบการเรียนแบบ Digital Hybrid พร้อมสร้างผู้ประกอบการตัวจริง คิดต่างอย่างมีนวัตกรรม หลักสูตรฯมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตามสภาพความพร้อมและความต้องการของนักศึกษาต่อไป โดยคณาจารย์มืออาชีพชาวไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ และอาจารย์ประจำชาวจีน

9. สาขาวิชาสหวิทยาการ ( Interdisciplinary Studies)

ผู้เรียนมีอิสระออกแบบการเรียนของตนเอง เรียนในสิ่งที่อยากเรียน เลือกเรียนวิชาได้หลากหลายตามความสนใจ มีอิสระออกแบบการเรียนของตนเอง โดยเลือก
เรียนวิชาได้หลากหลายตามความสนใจเน้นการผสมผสานศาสตร์ด้านการสื่อสาร ภาษาและ
วัฒนธรรม ธุรกิจและบริการ
ตลอดจนนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพ

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 24 ชั้น 9
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
– Ph.D (Asia Pacific Studies)Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan
ปริญญาโท
– M.B.A. (International Business) The University of Southern Queensland, Australia

– อ.ม.(ภาษาจีน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
– ศศ.บ(ภาษาญี่ปุ่น)(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

AJ-Juree_Suc2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรี สุชนวนิช

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 24 ชั้น 9
วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
– Ph.D. (Chinese Philology: Chinese Rhetoric), Zhejiang University, P.R. China

ปริญญาโท
– M.A. (Chinese Philology: Chinese Rhetoric), Zhejiang University, P.R. China
– M.B.A.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี
– อ.บ. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– Certificate in Modern Chinese, Beijing Language University, P.R. China

อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์

อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 24 ชั้น 9
วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

-M.A. (Marketing) Webster University, St. Louis,
Missouri, USA

ปริญญาตรี

-B.A. (English) Srinakharinwirot University
Patumwan, Bangkok, Thailand

อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 24 ชั้น 9
วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

-ศศ.ม. เกาหลีศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
-ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์(นานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์

อาจารย์ ดร.ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดี
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 24 ชั้น 9
วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
Ed.D. (Educational Management) Mahidol University

ปริญญาโท

M.A. (English for Business and Industry) King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
M.S. Concordia University, Nebraska

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยทักษิณ

S__15278082

นางสาวจันจิรา จันทรานุสรณ์

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 24 ชั้น 9
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร.6404

เครือข่ายพันธมิตร

Guangxi university for nationalities
Lijiang college of guangxi normal university
Wenshan university
Nanjing normal university
Guangxi normal university
Via university college
kwassui women’s university
Myongji university
Universiti pendidikan sultan idris
Hankuk university of foreign studies
Beihua university ,faculty of humanities

ผลงานวิจัย

1. วัฒนธรรมทางปัญญาว่าด้วยวิธีการของปรัชญา
– สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์
– วารสาร ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กค.-ธค.60 (บทความวิชาการ)

2. ชูชก : จากชาดกสู่งามศิลปะ
– จักริน จุลพรหม
– วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560, 140-153.(บทความวิชาการ)

3. บัว: ความหมายเชิงเปรียบในบทเพลงของสุนทราภรณ์
– สุนันท์ ภัคภานนท์
– วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560, 139-151.(บทความวิชาการ)

4. ไวยากรณ์กับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทการศึกษาไทย
– พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์
– วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560, 152-169.(บทความวิชาการ)

5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบและความหมายของสัญลักษณ์มงคลจากสมัยทวารวดีสู่สมัยรัตนโกสินทร์
– จักริน จุลพรหม และ อาสา ทองธรรมชาติ
– วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560, 108-124. (บทความวิจัย)

6. The interpersonal metafunction and translation of power relations: a case study of fifty shades of grey
– Pasakara Chueasuai
– Manusya, Vol 23, 2017

7. experiencing Thai Student Voice from a Teacher’s Perspective
– Catto, A., Burns
– English Australia Journal, Vol. 32, No. 2, 2017, pp. 34-50

8. Social Intelligence and Communication Competence: Predictors of Students’ Intercultural Sensitivity
– Takwa Bosuwon
– English Language Teaching; Vol. 10, No. 2, 2017, pp.136-149

9. The Origin of the Belief on the Kew Hong Tai Tay of Thailand and the Communication and Status- quo of the Folk Culture
– Jessada Ninsa-nguandecha
– Journal of world confederation of institutes and libraries for Chinese oversea studies Vol.4,No.1, 2017,pp 218-236

10. ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์
– Proceedings on International Conference on Synergy and Development of Learning and Teaching of Thai Language in Asia-Pacific Region, 8-9 January 2018

11. การศึกษาวิเคราะห์ภาพล้อสังคมไทยในสื่อออนไลน์
– สุวรรณา งามเหลือ
– วารสารวิจัยมข. ฉบับ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค.-เมย.2559

12. การพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร
– อุสา สุทธิสาคร
– วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 , 2559

13. ลักษณะเด่นของร้อยกรองการเมืองในช่วง พ.ศ. 2550-2555
– ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร
– วารสาร มกค ปีที่ 36 ฉ.1 มกราคม-มีนาคม 2559 (บทความวิจัย)

14. ตรรกะในคณิตศาสตร์ไทยโบราณ
– รศ.จริยา นวลนิรันดร์
– วารสาร มกค ปีที่ 36 ฉ.3 กรกฎาคม-กันยายน 2559.

15. กระบวนการมีส่วนร่วมในการสืบทอดพิธีอัญเชิญพระกิวหองไต่เตออกแห่รอบเมือง
– เจษฎา นิลสงวนเดชะ
– วารสาร มกค ปีที่ 36 ฉ.3 กรกฎาคม-กันยายน 2559

16. การแปลความสัมพันธ์เชิงอำนาจ: กรณีศึกษานวนิยายเรื่อง Fifty Shades of Grey
– ภาสกร เชื้อสวย
– วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559, 34-52.

17. อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม โดยมีความร่วมรู้สึกเป็นตัวแปรส่งผ่านในระดับอุดมศึกษา
– ดุลยา จิตตะยโศธร
– วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2559

18. Rhetorical Structure of Marketing Research Articles for Academic Writing
– Dujsik, Darunee
– Rangsit Journal of Educational Studies (January-June 2016)

19. Examining the Two Versions of the Judgement’s Chinese Translation: A comparative study
– Burin Srisomthawin
– Chinese Studies Journal, Kasetsart University, Vol.9, October-December. 2016, 91-183.

20. จากภูมิปัญญาลวดลายผ้าทอพื้นเมืองสู่ธุรกิจ SME
– ขนิษฐา จิตชินะกุล
– วารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559

21. นาฎกรรมล้อ : การล้อเลียน การเสียดสี และการสร้างอารมณ์ขันในแก้วหน้าม้า Parodic Theatre : Mimicking, Satirising and Comic-Making in Kaew Na Ma (The Dog Face)
– กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี
– วารสารวิชาการดนตรีและการแสดงคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับที่ 1 ปีที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 (บทความ)

22. บทความเรื่อง The Correspondence Regularity of Minnan Dialect and Thai Phonetics : Taking “The Three Kingdoms” as an Example (泰国潮州音闽南语与泰语语音对应规律——以《三国演义》为例)
– จุรี สุชนวนิช
– การประชุมวิชาการ The 17th National Symposium on Modern Chinese Studies and the International Symposium on the Evolution of MinDialect (第十七届全国近代汉语学术研讨会暨闽语演变国际学术讨论会)ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศไต้หวัน

23. Translating Power Relations in Fifty Shades of Grays
– ภาสกร เชื้อสวย
– In the 43rd International Systematic Functional Linguistics Congress (ISFC2016) Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 19th-23rd July 2016.

24. เพลงพื้นบ้านภาคกลางสมบัติภูมิปัญญาในวิถีวัฒนธรรมไทย
– บัวผัน สุพรรณยศ
– ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความวิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 5

25. Chomphuchart, N. (2017). Thai university students’ attitudes toward the use of the Internet in learning English, Rangsit Journal of Educational Studies (RJES), 4, 13-30.
-ณุวีร์  ชมพูชาติ

26. Chomphuchart, N. (2017). The use of the Internet in learning English among Thai English majors and non-English majors. Journal of Teaching and Education, 07, 81-88.
-ณุวีร์  ชมพูชาติ

27. Chomphuchart, N. (2017). Student perceptions of ICT and Multiliteracies, Proceedings of the 7th Conference of Faculty of Education Rangsit University, February 25, 2017, 89-111.
-ณุวีร์  ชมพูชาติ

28. Chomphuchart, N. (2015). Thai EFL business majors’ Metacognitive awareness when reading online texts. University of the Thai Chamber of Commerce Journal. 35, 182-209.
-ณุวีร์  ชมพูชาติ

29. Chompuchart, N. & Ikpeze, C. (2015). From literacy to multi-literacies: Thai ESL graduate students’ perception of learning English using digital technology in the U.S. Rangsit Journal of Educational Studies (RJES), 2, 26-40.
-ณุวีร์  ชมพูชาติ