หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สองภาษา

เน้นความรู้ทางธุรกิจและทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจผ่านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเกือบทุกรายวิชาด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยสำหรับการทำงานในยุค 4.0 พร้อมทั้งสร้างความโดดเด่นด้วยภาษาที่สาม เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน บัณฑิตของเราสามารถทำงานในหลากหลายองค์กรและอาชีพ เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ นักแปล และ ล่าม รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับสูง

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ)

สาขามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง นักศึกษาสามารถนำทฤษฏีและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
บัณฑิตสามารถไปทำงานในภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น งานโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ งานสายการบิน งานพิธีกร งานเลขานุการ และสามารถประกอบอาชีพอื่นๆที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ) หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2

เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในทุก ๆ ทักษะ ทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างหลากหลายเมื่อสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

เรียนภาษาญี่ปุ่นครอบคลุมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5-N1 ผ่านหลายมิติ เช่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น เทคโนโลยีญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่น ผู้คน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สร้างและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับสูงผ่านกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นในองค์กรญี่ปุ่นหรือไทยทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเป็นผู้ประกอบการในทุกสายอาชีพที่ต้องใช้การสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น​

รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร (รูป Flowchart )
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดีทั้ง ในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกงาน ในองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร (รูป Flowchart )

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) ภาคเสาร์-อาทิตย์

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดีทั้ง ในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกงาน ในองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการแปล)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการแปล)

It’s a must because it’s a PLUS.
“ภาษาอังกฤษได้แน่ แถมการแปลก็ได้ด้วย”
การเรียน “ภาษาอังกฤษ” ในเนื้อหาที่ “หลากหลาย” เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางภาษา และเพิ่มทักษะเฉพาะด้านคือ “การแปล” เพื่อตอบสนองเทรนด์ตลาดแรงงานยุคใหม่ที่ต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทาง นอกไปจากความรู้ทางภาษาแต่เพียงอย่างเดียว
หลักสูตรนี้ผ่านการออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานอันแข็งแกร่งเพื่อการประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาและการแปล ในหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเอื้อต่อการศึกษาต่อได้ทั้งในสายภาษาและสายที่เกี่ยวข้อง ดังผลประจักษ์จากศิษย์เก่าที่เจริญก้าวหน้าหลายรุ่นที่ผ่านมา

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีความคิดกว้างไกล มีทักษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติของพลเมืองที่ดีของชาติ

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทั้งทักษะทางภาษาจีน การใช้ประโยชน์ได้จริง สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ฝึกใช้ภาษากับเจ้าของภาษา การใช้ภาษาที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาใช้เอง

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตามสภาพความพร้อมและความต้องการของนักศึกษาต่อไป

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)

ใหม่ล่าสุดสำหรับนักเรียนที่หลงใหลในการแสดงบนเวทีแห่งความฝัน ที่จะคุณถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากบทละครสู่การแสดงบนเวทีต่าง ๆ เลือกสาขาศิลปะการแสดงและการละคร เพื่อทำความฝันคุณให้เป็นจริง

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)

ในปัจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเวทีโลก ภาษาเกาหลีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับตลาดแรงงานรุ่นใหม่ สาขาวิชาภาษาเกาหลีจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น เจ้าหน้าที่ประสารงานฝ่ายต่างประเทศ ล่าม ผู้ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว หลักสูตรสาขาภาษาเกาหลีมีแผนการเรียนให้เลือกได้มากถึง 3 หลักสูตรซึ่งประกอบด้วย แผนการเรียนแบบปกติ (ภาคปกติ และ ปริญญาตรีใบที่สอง) แผนการเรียนสหกิจศึกษา และแผน Exchange Program ซึ่งนักศึกษาสามารถไปแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการและ Chinese (in the Field of Business) 2+2)

เรียนที่ม.หอการค้าไทย(UTCC) 2 ปี และเรียนที่ Beijing Language and Culture University (BLCU) ประเทศจีน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา (double degree)
หลักสูตรฯ มีความล้ำสมัย ครอบคลุมตลาดงานด้านภาษาจีนในประเทศไทยและจีน รวมถึงกลุ่มประชาคมอาเซียน เหนือกว่าด้วยเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในประเทศจีน(WIL)และระบบการเรียนแบบ Digital Hybrid พร้อมสร้างผู้ประกอบการตัวจริง คิดต่างอย่างมีนวัตกรรม หลักสูตรฯ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียน แปล และการทำวิจัย เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการและประกอบวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ)

หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เปิดหลักสูตร “สาขาวิชาสหวิทยาการ” (Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies) ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพ เช่น
1.ผู้ประกอบการ
2.นักพัฒนาธุรกิจ
3.นักวิจัยและพัฒนาสังคม
4.ผู้จัดการธุรกิจนำเที่ยวและบริการ
5.พนักงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องงานบริการ
6.พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว

อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว

(หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์

อาจารย์นิภาพรรณ  สิงหพันธุ์

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก

อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก

 

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ

อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ

(เลขานุการหลักสูตรอังกฤษธุรกิจ-สองภาษา)

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา

อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา

(เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษและการแปล)

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่

อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่

(หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

(หัวหน้าหลักสูตรอังกฤษธุรกิจ-สองภาษา)

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

ดร.มานีนันท์ หรูรักวิทย์

อาจารย์ ดร.มานีนันท์ หรูรักวิทย์

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล

อาจารย์ ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล

อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล

วิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์

อาจารย์ปณวัฒน์  วัฒนวิทย์

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

Aj-Poramate_new

อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  หลอดอาสา

วิชาภาษาอังกฤษ

 

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ

อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช  จันทร์ประเสริฐ

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

A_Navin2

Aj. Navin Brownell

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส

อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส

(หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ)

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์

อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์

(เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ)

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์

อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต

อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ์

อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ์

(เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ) สองภาษา

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์พรณิชา วีระคัณโฑ

อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

David Nigel Price

Aj. David Nigel Price

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

Anthony Neil Catto

Aj. Anthony Neil Catto

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

Richard David Grunwell

Aj. Richard David Grunwell

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท

อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์

อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจำนง

อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจำนง

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์

อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

A_Pongwit2

อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์อรรจมาภรณ์ วิทย์อุปสัย

อาจารย์อรรจมาภรณ์ วิทย์อุปสัย

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์

อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์

(เลขานุการกลุ่มภาษาอังกฤษ)

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

Steven Ross Brownel

Aj. Steven Ross Brownell

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

Victoria Elman-Wijuntamook

Aj. Victoria Elman-Wijuntamook

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

Jamie Christopher Pierce

Aj. Jamie Christopher Pierce

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

2020-10-21_14-41-22_129

อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย

(หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและการแปล)

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล

อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

Thomas Edward Smith

Aj. Thomas Edward Smith

วิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม

อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม

(หัวหน้าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น)

วิชาภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ

 

วิชาภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา

อาจารย์ ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา

วิชาภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์

วิชาภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเติม

อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช

อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช

วิชาภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเติม

Osamu Tamaki

Aj. Osamu Tamaki

วิชาภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเติม

อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลักขณาวงศ์

อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลักขณาวงศ์

(หัวหน้าหลักสูตร)
วิชาภาษาจีน

เพิ่มเติม

อาจารย์สุพัตรา ห.เพียรเจริญ

อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ

(เลขานุการหลักสูตรภาษาจีน)
วิชาภาษาจีน

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล

รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล

(หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2+2)
วิชาภาษาจีน

เพิ่มเติม

อาจารย์นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์

อาจารย์นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์

วิชาภาษาจีน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรี สุชนวนิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรี สุชนวนิช

วิชาภาษาจีน

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์

อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์

วิชาภาษาจีน

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.เจษฏา นิลสงวนเดชะ

อาจารย์ ดร.เจษฏา นิลสงวนเดชะ

วิชาภาษาจีน

เพิ่มเติม

Aj Qingyuan Zheng

Aj. Qingyuan Zheng

วิชาภาษาจีน

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล

(หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาภาษาตะวันออก)

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา งามเหลือ

รองศาสตราจารย์สุวรรณา งามเหลือ

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพิ่มเติม

อาจารย์สุวิมล โกศลกาญจน์

อาจารย์สุวิมล โกศลกาญจน์

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพิ่มเติม

อาจารย์นงลักษณ์ บัณฑุวงศ์

 อาจารย์นงลักษณ์ บัณฑุวงศ์

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ

รองศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร

(หัวหน้าหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพิ่มเติม

อาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์

อาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพิ่มเติม

อาจารย์จุฬาวดี วรเศรษศักดิ์

อาจารย์จุฬาวดี วรเศรษศักดิ์

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพิ่มเติม

tiptidha

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม

(หัวหน้าหลักสูตรภาษาเกาหลี)
วิชาภาษาเกาหลี

เพิ่มเติม

wuttinun

อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล

(หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองภาษาเกาหลี)

วิชาภาษาเกาหลี

 

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ณัฐยา สัตยะพงษ์พันธุ์

อาจารย์ ดร.ณัฐยา เต็มภัทราโชค

วิชาภาษาเกาหลี

เพิ่มเติม

Aj Anna Lee

Aj. Anna Lee

วิชาภาษาเกาหลี

เพิ่มเติม

อาจารย์สุพัชชา อินทุโศภน

อาจารย์ ดร.สุพัชชา อินทุโศภน

วิชาภาษาเกาหลี

เพิ่มเติม

อาจารย์วิมลมาส หมื่นหอ

อาจารย์ ดร.วิมลมาส หมื่นหอ

วิชาภาษาเกาหลี

เพิ่มเติม

อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์

อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์

(หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ)

(รองหัวหน้าสาขา)
วิชาศิลปะการแสดง

เพิ่มเติม

อาจารย์ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์

อาจารย์ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์

(หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการแสดง)
วิชาศิลปะการแสดง

เพิ่มเติม

อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี

อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี

(เลขานุการสาขาวิชา)
วิชาศิลปะการแสดง

เพิ่มเติม

kittisak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี

วิชาศิลปะการแสดง

เพิ่มเติม

อาจารย์ศิรินุช เพ็ชรอุไร

อาจารย์ศิรินุช เพ็ชรอุไร

วิชาศิลปะการแสดง

เพิ่มเติม

อาจารย์ ปานรัตน กริชชาญชัย

อาจารย์ ปานรัตน  กริชชาญชัย

วิชาศิลปะการแสดง

เพิ่มเติม

_FLK0711

รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร

(หัวหน้าหลักสูตรสหวิทยาการ)

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์

อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.จอมขวัญ ผลภาษี

อาจารย์ ดร.จอมขวัญ ผลภาษี

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี

อาจารย์ ดร.เอกธิป  สุขวารี

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

อาจารย์สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์

อาจารย์ ดร.สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคุปต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคุปต

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

อาจารย์สุกัญญา สุขวิบูลย์

อาจารย์สุกัญญา สุขวิบูลย์

(เลขานุการหลักสูตรสหวิทยาการ)

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ

รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ

อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

Aj-pajaree

อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

อาจารย์อรสา รัตนวงษ์

อาจารย์อรสา รัตนวงษ์

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สยาม ค้าสุวรรณ

อาจารย์ ดร.สยาม ค้าสุวรรณ

วิชาสหวิทยาการ

เพิ่มเติม