Print

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา               

                         คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2523 เพื่อเป็นการขยายการบริการการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ โดยในระยะเริ่มแรกได้เปิดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ต่อมาได้มีการขยายการดำเนินงานของคณะวิชาให้มีความก้าวหน้า   โดยพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication)

2. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese)

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล (English and Translation)

4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language)

5. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies)

6. สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese)

7. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Performing Arts)

8. สาขาวิชาเกาหลี (Korean)

9. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2)

 

พุทธศักราช 2560

จากเดิมคณะฯ มี 12 สาขาวิชา ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร มีสาขาวิชาที่ได้แยกออกไปอยู่กับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัย 3 สาขาวิชา ได้แก่


1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism)

2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management)

3. สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และ กิจกรรมพิเศษ (Convention Exhibition and Event Management)

 

เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง 4 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรภาษาจีน

2.หลักสูตรภาษาญีปุ่น

3.หลักสูตรภาษาเกาหลี

4.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

             นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ยังมี สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อบริการการสอนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาให้แก่ทุกคณะวิชาฯ

            

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์

           ปรัชญา

                  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นคุณภาพด้านวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รู้จักคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีจริยธรรมในวิชาชีพและมีจิตสำนึกที่ดีงามต่อสังคม พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งมุ่งบริการวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำแห่งภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

             ปณิธาน

                   เข้มแข็งทางวิชาการ งดงามด้านจริยธรรม เป็นผู้นำแห่งภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

           วิสัยทัศน์           

                       คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้นำด้านภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

             พันธกิจ

                1.  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจมีความสามารถโดดเด่น

                        ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นนักคิดและนักปฏิบัติ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็น ผู้มีจริยธรรม

                        รักและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย

                    2.  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์พัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย     หอการค้าไทย

                    3.  คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์มีผลงานวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพสูง

                    4.  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

                    5.  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เป็นแหล่งบริการวิชาการชั้นนำด้านภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

          

นโยบายและหลักการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

            ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามปณิธานและนโยบายของการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและนโยบายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะจึงมีการดำเนินงานประกันคุณภาพ โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

 

วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ

 

      1.   เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีเป้าหมายชัดเจนและแน่นอน

 

      2.   เพื่อให้บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

 

      3.   เพื่อพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

 

      4.   เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน