หลักสูตร สหวิทยาการ (ใหม่!!!!!!)คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

c_row]

ตอบสนองนักศึกษาที่ต้องการออกแบบความรู้จากการรวมวิชาในสาขาต่างๆที่สนใจ ข้ามสาขาไปมา เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

รายละเอียดหลักสูตร

สมัครเรียน