หลักสูตรสหวิทยาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สหวิทยาการ (Interdisciplinary Studies)

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่าหลักสูตร PPS (Philosophy, Psychology, and Sociology) เป็นหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์ (ปรัชญา จิตวิทยา และสังคมวิทยา) ที่ตอบโจทย์การศึกษาร่วมสมัย เพราะมาพร้อมกับกลุ่มวิชาเอกเลือกที่ออกแบบแผนการเรียนได้ตามความสนใจรายบุคคล ปลดล็อกทักษะข้ามศาสตร์ เลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ได้จากหลากหลายคณะ บูรณาการให้ผู้เรียนรู้ลึกทางมนุษยศาสตร์และรู้กว้างในศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ อย่างเป็นสหวิทยาการ

ผู้เรียนมีอิสระออกแบบการเรียนของตนเอง เรียนในสิ่งที่อยากเรียน เลือกเรียนวิชาได้หลากหลายตามความสนใจ มีอิสระออกแบบการเรียนของตนเอง โดยเลือกเรียนวิชาได้หลากหลายตามความสนใจเน้นการผสมผสานศาสตร์ด้านการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ธุรกิจและบริการ ตลอดจนนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพตอบสนองนักศึกษาที่ต้องการออกแบบความรู้จากการรวมวิชาในสาขาต่างๆที่สนใจ ข้ามสาขาไปมา เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

รายละเอียดหลักสูตร สมัครเรียน