หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language)

หลักสูตรทันสมัย มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ ตอบสนองการทำงานในอาชีพหลากหลายและกว้างขวาง นำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้จริง

เน้นความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีความคิดกว้างไกล มีทักษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์

รายละเอียดหลักสูตร สมัครเรียน