หลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาษาเกาหลี (Korean)

เน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
เช่น เจ้าหน้าที่ประสารงานฝ่ายต่างประเทศ ล่าม ผู้ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว มีแผนการศึกษา Exchange Program ซึ่งนักศึกษาสามารถไปแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา

สาขาภาษาเกาหลีหอการค้าไทย มีรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนเฉพาะด้านที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ในอนาคต สาขายังมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเกาหลี เพื่อเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาได้ไปเรียนในประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาเกาหลีให้ดีมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร  สมัครเรียน