หลักสูตร ภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“ภาษาอังกฤษได้แน่ แถมการแปลก็ได้ด้วย”
การเรียน “ภาษาอังกฤษ” ในเนื้อหาที่ “หลากหลาย” เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางภาษา และเพิ่มทักษะเฉพาะด้านคือ “การแปล” เพื่อตอบสนองเทรนด์ตลาดแรงงานยุคใหม่ที่ต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางนอกไปจากความรู้ทางภาษาแต่เพียงอย่างเดียว

 

สมัครเรียน