หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ
(English for Professional and International Communication)

น้องๆที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ ที่นี่ช่วยทำความฝันของน้องๆให้เป็นจริงโดยการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและคำศัพท์ นอกจากนี้เรายังมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยดังระดับโลก เช่น University of Lancaster, University of Exeter, State University of New York at Buffalo, และ University of South Florida, มาช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้น้องๆ เพื่อให้น้องเก่งจริง เก่งลึกในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ มาเรียนที่นี่ น้องๆจะเก่งทั้ง 2 โลก คือ 1. โลกของภาษาอังกฤษและ 2. โลกของการค้า น้องๆ สามารถก้าวเป็นเจ้าของกิจการที่เก่งรอบด้าน สามารถเอาตัวรอดในสังคมยุค Digital ที่มีการแข่งขันสูง

สาขามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง นักศึกษาสามารถนำทฤษฏีและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตสามารถไปทำงานในภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น งานโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ งานสายการบิน งานพิธีกร งานเลขานุการ และสามารถประกอบอาชีพอื่นๆที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2 หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ สมัครเรียน