หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงในการประกอบอาชีพเช่น งานโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ งานสายการบิน งานพิธีกร งานเลขานุการ และสามารถประกอบอาชีพอื่นๆที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร

สมัครเรียน