หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สร้างทักษะการสื่อสารระดับสูง มีความเข้าใจความเป็นญี่ปุ่นในหลากหลายมิติ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นในองค์กรญี่ปุ่นหรือไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นผู้ประกอบการที่ชำนาญการทำธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

สมัครเรียน