ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)

น้องๆจะได้รับการปูพื้นภาษาญี่ปุ่นและพัฒนาทักษะให้สามารถสื่อสารในระดับสูง มีความเข้าใจความเป็นญี่ปุ่นในหลากหลายมิติ ครอบคลุมทักษะที่จำเป็นในการทำงานประกอบอาชีพ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นในองค์กรญี่ปุ่นหรือไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นผู้ประกอบการที่ชำนาญการทำธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่น ตลอดจน เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ตลอดหลักสูตรน้องๆจะได้รับการพัฒนาศักยภาพจากคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในหลากหลายสาขา เช่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่น ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ที่มีความชำนาญด้านการแปลวรรณกรรม อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาเฉพาะทางจากประเทศญี่ปุ่น เช่น ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น สังคมศาสตร์ญี่ปุ่น การบริหารงานแบบญี่ปุ่น พร้อมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นทั้งภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2  หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์  สมัครเรียน