หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาษาจีน (Chinese)

สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทั้งทักษะทางภาษาจีน การใช้ประโยชน์ได้จริง สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ฝึกใช้ภาษากับเจ้าของภาษา การใช้ภาษาที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาใช้เอง

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ การค้าหรือประยุกต์ใช้ในงานอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือนำไปเป็นความรู้เพื่อการเรียนต่อได้อย่างดี ปูพื้นฐานภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้นเน้นวิชาฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ วัฒนธรรมจีน วรรณคดีจีน ประวัติศาสตร์จีน ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐาน การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ การแปลภาษาจีน-ไทย และไทย-จีน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบริการ บูรณาการความรู้ทางภาษาจีนเพื่ออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรปริญญาใบที่ 2 หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ สมัครเรียน