หลักสูตรภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการและ Chinese คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการและ Chinese 2+2
(in the Field of Business)

เรียนที่ม.หอการค้าไทย(UTCC) 2 ปี และเรียนที่ Beijing Language and Culture University (BLCU) ประเทศจีน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา (double degree)

หลักสูตรฯ มีความล้ำสมัย ครอบคลุมตลาดงานด้านภาษาจีนในประเทศไทยและจีน รวมถึงกลุ่มประชาคมอาเซียน เหนือกว่าด้วยเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในประเทศจีน(WIL)และระบบการเรียนแบบ Digital Hybrid พร้อมสร้างผู้ประกอบการตัวจริง คิดต่างอย่างมีนวัตกรรม หลักสูตรฯ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียน แปล และการทำวิจัย เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการและประกอบวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

รายละเอียดหลักสูตร  สมัครเรียน