หลักสูตรภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาษาอังกฤษและการแปล (English and Translation)

It’s a must because it’s a PLUS.
“ภาษาอังกฤษได้แน่ แถมการแปลก็ได้ด้วย”

สาขานี้เน้นการเรียน “ภาษาอังกฤษและการแปล” ในเนื้อหาที่ “หลากหลาย” เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางภาษา และเพิ่มทักษะเฉพาะด้านคือ “การแปล” ตอบสนองเทรนด์ตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ที่ต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางนอกไปจากความรู้ทางภาษาแต่เพียงอย่างเดียว หลักสูตรนี้ผ่านการออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานวิชาการอันแข็งแกร่ง สามารถประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาและการแปลในหลายภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเอื้อต่อการศึกษาต่อได้ทั้งในสายภาษาและสายที่เกี่ยวข้อง ดังผลประจักษ์จากศิษย์เก่าที่เจริญก้าวหน้าหลายรุ่นที่ผ่านมา

วิชาเด่นๆมีหลากหลาย เช่น English Conversation, English Pronunciation, Meanings and Features of Words, Cross-Cultural Communication, วิชากลุ่มการแปล ตั้งแต่แปลเบื้องต้นไปจนถึงแปลข่าวแปลหนัง และวิชากลุ่มวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ส่วนในปีสุดท้ายยังมีให้เลือกว่าจะร่วมโครงการสหกิจ(ฝึกงาน)ได้อีกด้วย
นอกจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาที่ดูแลด้านอาหารสมองและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกันตั้งแต่ปีแรกจนถึงเรียนจบแล้ว ตลอดทั้งหลักสูตรนักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมของสาขานี้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนักศึกษาดาวเด่นด้านกิจกรรมของคณะ ตั้งแต่กิจกรรม Meet & Greet, ประกวดแปลซับไตเติ้ล ไปจนถึงกิจกรรมส่วนกลางอย่าง “วันเด็กมนุษย์”

สาขานี้ครบครันทั้งอาจารย์และศิษย์ อาจารย์เด่นสอนและเทคโนโลยีจนคว้ารางวัล Teaching Excellence Award ส่วนศิษย์ก็เรียนดีทำงานเยี่ยมจนคว้าทั้งทุนการศึกษาและรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นกันมาแล้ว

รักภาษามาเป็น “เด็กอิ๊งแปล” กันเถอะ

รายละเอียดหลักสูตร  สมัครเรียน