หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Thai Language for Communication)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Thai Language for Communication)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • มนุษย์กับวรรณกรรม
 • วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
 • คติชนสมัยใหม่
 • การบันทึก สรุปความและรายงานการประชุม

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักข่าว
 • พิธีกร
 • ครูภาษาไทย
 • บรรณาธิการ
 • พนักงานประจำ
 • นักเขียนโฆษณา

7. แผนการศึกษา

แผน ก  หลักสูตรปกติ

ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 3 วิชา

GE081

ภาษาในสังคมดิจิตัล

3(3-0-6)

GE101

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

3(3-0-6)

GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ: 2 วิชา

HH103

ลักษณะภาษาไทย

3(2-2-5)

HH105

มนุษย์กับวรรณกรรม

3(2-2-5)

รวม

15

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไป: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

วิชาแกนสาขาบังคับ: 1 วิชา

HO180

ความหมายในภาษา

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ: 3 วิชา

HH106

การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล

3(2-2-5)

HH107

การอ่านเพื่อประสิทธิผล

3(2-2-5)

HH108

การเขียนเพื่อประสิทธิผล

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไป: เลือก 2 วิชา

GExxx

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

GExxx

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ: 1 วิชา

HH208

วรรณกรรมไทยร่วมสมัย

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก: เลือก 1 วิชา

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา

GE 073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ: 2 วิชา

HH209

คติชนสมัยใหม่

3(2-2-5)

HH210

ภาษากับสังคม

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก: เลือก 2 วิชา

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

วิชาโท: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

GE074

ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับมืออาชีพ

3(2-2-5)

วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ: 1 วิชา

HH303

การบันทึก สรุปความและรายงานการประชุม

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก: เลือก 2 วิชา

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

วิชาโท: เลือก 2 วิชา

วิชาโท

3(3-0-6)

วิชาโท

3(3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3  วิชา

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

วิชาโท: เลือก 1-2  วิชา

วิชาโท

3(3-0-6)

วิชาโท

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

รวม

18/21

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3  วิชา

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

วิชาโท: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

รวม

12/15

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาเอกบังคับเลือก: เลือก 1 วิชา

HH491

บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ

3(0-6-3)

HH492

ประสบการณ์วิชาชีพ

3(0-20-10)

HH493

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3(0-6-3)

วิชาโท /วิชาเลือกเสรี: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

 –

รวม

6

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

 

แผน ข  สหกิจศึกษา

(กรณีนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา ภาคปลาย ชั้นปีที่ 4)

ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 3 วิชา

GE081

ภาษาในสังคมดิจิตัล

3(3-0-6)

GE101

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

3(3-0-6)

GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ: 2 วิชา

HH103

ลักษณะภาษาไทย

3(2-2-5)

HH105

มนุษย์กับวรรณกรรม

3(2-2-5)

รวม

15

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไป: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

วิชาแกนสาขาบังคับ: 1 วิชา

HO180

ความหมายในภาษา

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ: 3 วิชา

HH106

การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล

3(2-2-5)

HH107

การอ่านเพื่อประสิทธิผล

3(2-2-5)

HH108

การเขียนเพื่อประสิทธิผล

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไป: เลือก 2 วิชา

GExxx

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

GExxx

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ: 1 วิชา

HH208

วรรณกรรมไทยร่วมสมัย

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก: เลือก 1 วิชา

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ: 2 วิชา

HH209

คติชนสมัยใหม่

3(2-2-5)

HH210

ภาษากับสังคม

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก: เลือก 3 วิชา

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

วิชาโท: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา

GE074

ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับมืออาชีพ

3(3-0-6)

วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ: 1 วิชา

HH303

การบันทึก สรุปความและรายงานการประชุม

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3 วิชา

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

วิชาโท: เลือก 2 วิชา

วิชาโท

3(3-0-6)

วิชาโท

3(3-0-6)

รวม

18/21

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3 วิชา

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

วิชาโท: เลือก 1-2 วิชา

วิชาโท

3(3-0-6)

วิชาโท

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

รวม

18/21

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3  วิชา

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

HHxxx

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

วิชาโท: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี: เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

รวม

12/15

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาเอกบังคับเลือก 1 วิชา

HH494

สหกิจศึกษา

6(0-40-20)

รวม

6

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม