หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและธุรกิจการแสดง

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและธุรกิจการแสดง

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Performing Arts

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Performing Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Performing Arts)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • การจัดการธุรกิจการแสดง
 • การออกแบบฉากและเวที
 • การออกแบบแสงและเสียงสำหรับการแสดง
 • หลักการกำกับการแสดง
 • การแต่งหน้าสำหรับการแสดง

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักแสดง
 • ผู้กำกับ
 • ผู้ควบคุมการผลิต
 • ผู้จัดการแสดง
 • ผู้จัดการกองถ่าย
 • ผู้ประกาศ
 • พิธีกร
 • นักวิจารณ์

7. แผนการศึกษา

กลุ่มวิชาการละคร

แผน ก (หลักสูตรปกติ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ 1 วิชา

3

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับคณะมนุษย์ศาสตร์ 1 วิชา

3

วิชาแกนเลือก 2 วิชา

6

HO171

ประวัติและแนวคิดสำคัญทางศิลปะการแสดง

3 (3-0-6)

HP102

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักแสดง

3 (2-2-5)

HP103

การจัดการธุรกิจการแสดง

3 (3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ 1 วิชา

3

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับเลือกคณะมนุษย์ศาสตร์ 1 วิชา

3

วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา

3

HO172

ศิลปะการแสดงและวรรณกรรมการละครของไทย

3 (3-0-6)

HP104

ทักษะงานเวที

3 (2-2-5)

HP110

การแสดงแนวสมจริง

3 (2-2-5)

HP111

การฝึกเสียงและการเคลื่อนไหว

3 (2-2-5)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ 1 วิชา

3

วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา

3

HO273

การวิเคราะห์และตีความวรรณกรรมการละคร

3 (2-2-5)

HP208

หลักการออกแบบและการถ่ายทอดจินตภาพ

3 (2-2-5)

HP210

การฝึกฝนการแสดงแนวต่าง ๆ

3 (2-2-5)

HP211

การกำกับเวที

3 (2-2-5)

HP212

การผลิตละครเวที

3 (2-2-5)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ 1 วิชา

3

วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา

3

HO274

การใช้ภาษาเพื่องานศิลปะการแสดง

3 (3-0-6)

HP205

หลักการกำกับการแสดง

3 (3-0-6)

HP206

หลักการเขียนบท

3 (2-2-5)

HP213

การแต่งหน้าสำหรับการแสดง

3 (2-2-5)

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HP401

การวิจัยทางศิลปะการแสดง

0 – 3 (2-2-5)

HP311

การกำกับการแสดงสำหรับละครเวที

3 (2-2-5)

HP312

การออกแบบฉากและเวที

3 (2-2-5)

HP313

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละครเวที

3 (2-2-5)

วิชาเอกเลือก 1 – 2 วิชา

3 – 6

วิชาเลือกเสรี 0 – 1 วิชา

0 – 3

รวม

12 – 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับคณะมนุษย์ศาสตร์ 1 วิชา

3

HP314

การออกแบบแสงและเสียงสำหรับการแสดง

3 (2-2-5)

HP410

โครงการวิชาชีพ

0 -3 (1-4-4)

วิชาเอกเลือก 1 – 3 วิชา

3 – 9

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

รวม

12 – 21

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HP401

การวิจัยทางศิลปะการแสดง

3 (2-2-5)

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

3

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

รวม

9

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HP410

โครงการวิชาชีพ

3 (1-4-4)

วิชาเอกเลือก 2 วิชา

6

รวม

9

 

แผน ข (สหกิจศึกษา)

ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HP401

การวิจัยทางศิลปะการแสดง

3 (2-2-5)

HP410

โครงการวิชาชีพ

3 (1-4-4)

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

3

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

รวม

12

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HP442

สหกิจศึกษา

6

รวม

6

 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและธุรกิจการแสดง

กลุ่มวิชาธุรกิจบันเทิง โชว์และอีเว้นท์

แผน ก (หลักสูตรปกติ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ 1 วิชา

3

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับคณะมนุษยศาสตร์ 1 วิชา

3

วิชาแกนเลือก 2 วิชา

6

HO171

ประวัติและแนวคิดสำคัญทางศิลปะการแสดง

3 (3-0-6)

HP102

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักแสดง

3 (2-2-5)

HP103

การจัดการธุรกิจการแสดง

3 (3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ 1 วิชา

3

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับเลือกคณะมนุษย์ศาสตร์ 1 วิชา

3

วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา

3

HO172

ศิลปะการแสดงและวรรณกรรมการละครของไทย

3 (3-0-6)

HP104

ทักษะงานเวที

3 (2-2-5)

HP120

ทักษะพื้นฐานการแสดงไทย

3 (2-2-5)

HP121

เครื่องแต่งกายและการเสริมความงามสำหรับนักแสดง

3 (2-2-5)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ 1 วิชา

3

วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา

3

HO273

การวิเคราะห์และตีความวรรณกรรมการละคร

3 (2-2-5)

HP208

หลักการออกแบบและการถ่ายทอดจินตภาพ

3 (2-2-5)

HP220

ทักษะพื้นฐานการเต้น

3 (2-2-5)

HP221

การสร้างสรรค์และออกแบบองค์ประกอบการแสดง

3 (2-2-5)

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ 1 วิชา

3

วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา

3

HO274

การใช้ภาษาเพื่องานศิลปะการแสดง

3 (3-0-6)

HP205

หลักการกำกับการแสดง

3 (3-0-6)

HP206

หลักการเขียนบท

3 (2-2-5)

HP222

การตลาดสำหรับงานศิลปะการแสดง

3 (3-0-6)

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HP401

การวิจัยทางศิลปะการแสดง

0 – 3 (2-2-5)

HP320

ทักษะการร้องเพลง

3 (2-2-5)

HP321

การออกแบบลีลาและการสร้างสรรค์การเต้นรำ

3 (2-2-5)

HP322

การประยุกต์งานดนตรีและสื่อเพื่อการแสดง

3 (2-2-5)

วิชาเอกเลือก 1 – 2 วิชา

3 – 6

วิชาเลือกเสรี 0 – 1 วิชา

0 – 3

รวม

12 – 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับคณะมนุษยศาสตร์ 1 วิชา

3

HP323

การสร้างสรรค์และการจัดการงานอีเว้นท์

3 (2-2-5)

HP324

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการแสดง

3 (2-2-5)

HP420

โครงงานสร้างสรรค์

0 – 3 (1-4-4)

วิชาเอกเลือก 0 – 2 วิชา

0 – 6

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

รวม

12 – 21

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HP401

การวิจัยทางศิลปะการแสดง

3 (2-2-5)

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

3

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

รวม

9

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HP420

โครงงานสร้างสรรค์

3 (1-4-4)

วิชาเอกเลือก 2 วิชา

6

รวม

9

 

แผน ข (สหกิจศึกษา)

ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HP401

การวิจัยทางศิลปะการแสดง

3 (2-2-5)

HP420

โครงงานสร้างสรรค์

3 (1-4-4)

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

3

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

รวม

12

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HP442

สหกิจศึกษา

6

รวม

6

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม