หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Korean

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Korean)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Korean)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • ความรู้เกี่ยวกับสังคมเกาหลีปัจจุบัน
 • การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี
 • ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • การแปลไทย-เกาหลี
 • เทคโนโลยีและสารสนเทศเกาหลี

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ล่าม
 • นักแปล
 • มัคคุเทศก์
 • อาชีพอิสระ
 • ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างประเทศ

7. แผนการศึกษา

แผน ก หลักสูตรปกติ

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-หมวดธุรกิจและการประกอบการ

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หรือ กลุ่มทักษะด้านสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

HOxxx

วิชาแกนคณะ (1)

3(3-0-6)

HO191

เกาหลีปริทัศน์

3(3-0-6)

HK101

ภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HK111

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

GE081

ภาษาในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

HK102

 ภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HK101 หรือ

คะแนน TOPIK ระดับ I

(ได้ 80 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า /

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HK112

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HK111 หรือ

คะแนน TOPIK ระดับ I

(ได้ 80 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า

 HO192

วัฒนธรรมเกาหลี

3(3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6)

บังคับ

ศึกษาก่อน GE071 หรือ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

HOxxx

วิชาแกนคณะ (2)

3(3-0-6)

HO193

ความรู้เกี่ยวกับสังคมเกาหลีปัจจุบัน

3(3-0-6)

HK201

ภาษาเกาหลี 3

3(2-2-5)

HK213

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 3

3(2-2-5)

HK221

การอ่านภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

บังคับ

ศึกษาก่อน GE072 หรือ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

HK202

ภาษาเกาหลี 4

3(2-2-5)

HK214

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 4

3(2-2-5)

HK222

การอ่านภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

HO194

เทคโนโลยีและสารสนเทศเกาหลี

3(2-2-5)

HOxxx

วิชาแกนคณะ (3)

3(3-0-6)

                                 วิชาโท(1 วิชา)

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE074

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

HK301

ภาษาเกาหลี 5

3(2-2-5)

HK321

การเขียนภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

HK308

การแปลเกาหลี-ไทย

3(2-2-5)

                                วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

3

                                วิชาโท(1 วิชา)

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HOxxx

วิชาแกนคณะ (4)

3(3-0-6)

HK302

ภาษาเกาหลี 6

3(2-2-5)

HK306

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1

3(2-2-5)

HK401

การแปลไทย-เกาหลี

3(2-2-5)

                                  วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

3

                               วิชาโท(1 วิชา)

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HK322

การเขียนภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

HK307

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

3

วิชาโท (1 วิชา)

3

วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)

3

รวม

15

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

3

วิชาโท (1 วิชา)

3

วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)

3

รวม

9

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

 

แผน ก หลักสูตรแลกเปลี่ยน 3+1

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-หมวดธุรกิจและการประกอบการ

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หรือ กลุ่มทักษะด้านสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

HOxxx

วิชาแกนคณะ (1)

3(3-0-6)

HO191

เกาหลีปริทัศน์

3(3-0-6)

HK101

ภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HK111

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

GE081

ภาษาในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

HK102

 ภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HK101 หรือ

คะแนน TOPIK ระดับ I

(ได้ 80 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า /

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HK112

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HK111 หรือ

คะแนน TOPIK ระดับ I

(ได้ 80 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า

 HO192

วัฒนธรรมเกาหลี

3(3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6)

บังคับ

ศึกษาก่อน GE071 หรือ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

HOxxx

วิชาแกนคณะ (2)

3(3-0-6)

HO193

ความรู้เกี่ยวกับสังคมเกาหลีปัจจุบัน

3(3-0-6)

HK201

ภาษาเกาหลี 3

3(2-2-5)

HK213

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 3

3(2-2-5)

HK221

การอ่านภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

บังคับ

ศึกษาก่อน GE072 หรือ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

HK202

ภาษาเกาหลี 4

3(2-2-5)

HK214

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 4

3(2-2-5)

HK222

การอ่านภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

HO194

เทคโนโลยีและสารสนเทศเกาหลี

3(2-2-5)

HOxxx

วิชาแกนคณะ (3)

3(3-0-6)

                                 วิชาโท(1 วิชา)

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

                                วิชาเสรี (1 วิชา)

3

                                วิชาเสรี (1 วิชา)

3

รวม

6

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE074

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

HK301

ภาษาเกาหลี 5

3(2-2-5)

HK321

การเขียนภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

HK308

การแปลเกาหลี-ไทย

3(2-2-5)

                                วิชาโท(1 วิชา)

3

                                วิชาโท(1 วิชา)

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HOxxx

วิชาแกนคณะ (4)

3(3-0-6)

HK302

ภาษาเกาหลี 6

3(2-2-5)

HK306

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1

3(2-2-5)

HK401

การแปลไทย-เกาหลี

3(2-2-5)

                               วิชาโท(1 วิชา)

3

                               วิชาโท(1 วิชา)

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

                                วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

3

                                วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

3

รวม

6

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น ( ณ สาธารณรัฐเกาหลี)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HK322

การเขียนภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

HK307

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2

3(2-2-5)

รวม

6

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

3

วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

3

รวม

6

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

 

หลักสูตรสหกิจ (แผนฝึกงาน)

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-หมวดธุรกิจและการประกอบการ

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หรือ กลุ่มทักษะด้านสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

HOxxx

วิชาแกนคณะ (1)

3(3-0-6)

HO191

เกาหลีปริทัศน์

3(3-0-6)

HK101

ภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HK111

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

GEXXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

GE081

ภาษาในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

HK102

 ภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HK101 หรือ

คะแนน TOPIK ระดับ I

(ได้ 80 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า /

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HK112

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HK111 หรือ

คะแนน TOPIK ระดับ I

(ได้ 80 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า

 HO192

วัฒนธรรมเกาหลี

3(3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6)

บังคับ

ศึกษาก่อน GE071 หรือ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

HOxxx

วิชาแกนคณะ (2)

3(3-0-6)

HO193

ความรู้เกี่ยวกับสังคมเกาหลีปัจจุบัน

3(3-0-6)

HK201

ภาษาเกาหลี 3

3(2-2-5)

HK213

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 3

3(2-2-5)

HK221

การอ่านภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

บังคับ

ศึกษาก่อน GE072 หรือ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

HK202

ภาษาเกาหลี 4

3(2-2-5)

HK214

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 4

3(2-2-5)

HK222

การอ่านภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

HO194

เทคโนโลยีและสารสนเทศเกาหลี

3(2-2-5)

HOxxx

วิชาแกนคณะ (3)

3(3-0-6)

                                 วิชาโท(1 วิชา)

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE074

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

HK301

ภาษาเกาหลี 5

3(2-2-5)

HK321

การเขียนภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

HK308

การแปลเกาหลี-ไทย

3(2-2-5)

                                วิชาโท(1 วิชา)

3

                                วิชาเสรี (1 วิชา)

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HOxxx

วิชาแกนคณะ (4)

3(3-0-6)

HK302

ภาษาเกาหลี 6

3(2-2-5)

HK306

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1

3(2-2-5)

HK401

การแปลไทย-เกาหลี

3(2-2-5)

                                วิชาโท(1 วิชา)

3

                                วิชาเสรี (1 วิชา)

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HK322

การเขียนภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

HK307

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก

3

วิชาเอกเลือก

3

วิชาโท

3

วิชาโท

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HK446

สหกิจศึกษา

6

รวม

6

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม