หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
ภาคเสาร์-อาทิตย์

รายละเอียดหลักสูตร

หมายเหตุ

  • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
  • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม