หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Japanese

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Japanese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Japanese)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
 • สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • คันจิศึกษา
 • การแปลภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น
 • วัฒนธรรมการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ล่าม
 • นักแปล
 • มัคคุเทศก์
 • อาชีพอิสระ
 • ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างประเทศ

7. แผนการศึกษา

แผน ก  หลักสูตรปกติ

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

GE081

ภาษาในสังคมดิจิทัล

3(3-0-6)

HO131

ญี่ปุ่นปริทัศน์

3(3-0-6)

GExxx

วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับเลือก)

3(3-0-6)

GExxx

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(3-0-6)

GExxx

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(3-0-6)

HA101

ภาษาญี่ปุ่น 1

3(2-2-5)

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข

วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)

3(3-0-6)

GExxx

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(3-0-6)

GExxx

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(3-0-6)

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

HA102

ภาษาญี่ปุ่น 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA101,

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HA103

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA101

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
HO231 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) HO131
HOxxx วิชาแกนเลือก (1 วิชา) 3(3-0-6)
HA201 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) สอบผ่าน HA102
HA204 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5)

สอบผ่าน HA102

และ HA103

วิชาเลือกเสรี (1 วิชา) 3(3-0-6)
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE072 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
HO232 คันจิศึกษา 3(2-2-5) สอบผ่าน HA201
HOxxx วิชาแกนเลือก (1 วิชา) 3(3-0-6) / 3(2-2-5) – / สอบผ่าน HA 201
HA202 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) สอบผ่าน HA201
HA206

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA201

และ HA204

วิชาโท (1 วิชา) 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
HOxxx วิชาแกนเลือก 3(3-0-6) / 3(2-2-5) – / สอบผ่าน HA202
HA301 ภาษาญี่ปุ่น 5 3(2-2-5) สอบผ่าน HA202
HA304 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5)

สอบผ่าน HA202

และHA206

HA305 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) สอบผ่าน HA202
HA307 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) สอบผ่าน HA202
GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE073
วิชาโท (1 วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
HOxxx วิชาแกนเลือก (1 วิชา) 3(3-0-6) / 3(2-2-5) – / สอบผ่าน HO333
HA302 ภาษาญี่ปุ่น 6 3(2-2-5) สอบผ่าน HA301
HA311

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

3(2-2-5) สอบผ่าน HA303
HA306 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HA305
HA309

การแปลภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น

3(2-2-5) สอบผ่าน HA202
วิชาโท (2 วิชา) 6
รวม 21

 

ชั้นปีที่  4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
HO431 วัฒนธรรมการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น 3(3-0-6)
HAxxx วิชาเอกเลือก  ( 4 วิชา ) 12 – / สอบผ่าน HAxxx/ สอบผ่าน HOxxx
HAxxx วิชาเอกบังคับเลือก (1 วิชา) 3
วิชาโท (1 วิชา) 3
รวม 21

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม