หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ)

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (สหวิทยาการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Interdisciplinary Studies)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • มุมมองสู่อนาคตเพื่อความเข้าใจสังคมเมืองและชนบท
 • ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรู้ทางสังคม
 • การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมองสหวิทยาการ
 • โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู้
 • ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทางสหวิทยาการ

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักพัฒนาชุมชนและสังคม
 • เจ้าหน้าที่วิจัยด้านสังคมศาสตร์
 • พนักงานองค์กรธุรกิจภาคเอกชน
 • เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ
 • ผู้ประกอบการ
 • Content Creator

7. แผนการศึกษา

แผนการเรียน สหวิทยาการ แผน ก

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE 081

วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชาคณะ

ภาษาในสังคมดิจิทัล

3 (3-0-6)

GE—

วิชาศึกษาทั่วไป หมวดเลือก 2 วิชา

6

HO—

วิชาแกนมนุษยศาสตร์ 2 วิชา

6

HO151

วิชาแกนสหวิทยาการ :

ความรู้เบื้องต้นสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์

3 (3-0-6)

รวม

18

 

ชั้นปีที่  1 ภาคปลาย

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 GE071

วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง:

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3 (3-0-6)

GE—-

วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับเลือก รายวิชาคณะ: เลือก 1 วิชา กลุ่มทักษะด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 (3-0-6)

GE—

วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดเลือก 1 วิชา

3 (3-0-6)

HI103

วิชาเอกบังคับ: ไทม์ไลน์ของนวัตกรรมและภูมิปัญญามนุษย์

3 (3-0-6)

HI104

วิชาเอกบังคับ : มุมมองสู่อนาคตเพื่อความเข้าใจสังคมเมืองและชนบท

3 (3-0-6)

xx—

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

3 (3-0-6)

รวม

18

 

ชั้นปีที่  2 ภาคต้น

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 GE072

วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง:

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3 (3-0-6)

HI204

วิชาเอกบังคับ : โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู้

3 (3-0-6)

HI205

วิชาเอกบังคับ : ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรู้ทางสังคม

3 (3-0-6)

XX—

วิชาเอกเลือก 3 วิชา

9

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 GE073

วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง:

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3 (3-0-6)

GE—

วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับเลือก รายวิชากลาง: เลือก 1 วิชา กลุ่มธุรกิจและการประกอบการ

3 (3-0-6)

HI206

วิชาเอกบังคับ : การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมองสหวิทยาการ

3 (3-0-6)

XX—

วิชาเอกเลือก 3 วิชา

9

รวม

18

 

ชั้นปีที่  3 ภาคต้น

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 GE074

วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชาคณะ:

ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับมืออาชีพ

3 (3-0-6)

HI304

วิชาเอกบังคับ : ทฤษฎีเฉพาะในทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับวิพากษ์สถานการณ์โลก

3 (3-0-6)

HI305

วิชาเอกบังคับ : กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับอธิบายโครงสร้างวัฒนธรรมและความเคลื่อนไหวทางสังคม

3 (3-0-6)

XX—

วิชาเอกเลือก 2 วิชา

6

รวม

15

 

ชั้นปีที่  3 ภาคปลาย

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

HO—

วิชาแกนมนุษยศาสตร์ 1 วิชา

3 (3-0-6)

HO351

วิชาแกนสหวิทยาการ : แนววิธีสหวิทยาการเพื่อการออบแบบโครงการและการเขียนงานวิชาการ

3 (2-2-5)

XX—

วิชาเอกเลือก 3 วิชา

9

รวม

15

 

ชั้นปีที่  4 ภาคต้น

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

HO452

วิชาแกนสหวิทยาการ: แนววิธีสหวิทยาการกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

3 (3-0-6)

HI402

วิชาเอกบังคับ : ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทางสหวิทยาการ

3 (3-0-6)

XX—

วิชาเลือกเสรี 2 วิชา

6

รวม

12

 

ชั้นปีที่  4 ภาคปลาย

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

HI481

วิชาเอกบังคับเลือก : การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3 (0-6-3)

HI—

วิชาเอกบังคับเลือ : เลือกเรียน  1 วิชาระหว่าง HI 482 หรือ HI483 วิชาใดวิชาหนึ่ง

3 (0-6-3)

รวม

6