หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ)
หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2

รายละเอียดหลักสูตร

 แผนการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

  • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
  • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม