หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
หลักสูตรสองภาษา

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Awarding Institution   University of the Thai Chamber of Commerce
คณะ / สาขาวิชา   คณะมนุษยศาสตร์
School/Major   School of Humanities and Applied Arts

1. รหัสและชื่ออหลักสูตร (Program Title)
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสูตรสองภาษา)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Business English
(Bilingual Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Business English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Business English)
2. Degree Title
2.1 Full Title (Thai): ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
2.2 Abbreviated Title (Thai): ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
2.3 Full Title (English): Bachelor of Arts (Business English)
2.4 Abbreviated Title (English): B.A. (Business English)

3. วิชาเอก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3. Major
Business English

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
4. Total Credits
129 Credits

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษและไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สา เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. Type of Program
5.1 Mode of Study
Leading to the Bachelor Degree, 4-year program
5.2 Language of Study
Thai and English languages
5.3 Admission
Thai and Non-Thai students who are proficient in English and Thai
5.4 Collaboration with Other Institutions
Teaching and learning in the program are entirely arranged by Awarding Institution
5.5 Type of Conferred Degree
A single degree award

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เหน็ ชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
– คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
– สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

– สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562 (334) เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562
– เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
6. Program Status and Approval Endorsement
Revised Curriculum, Year 2019
– The Curriculum Review Committee approved the program on 19 April 2019.
– This program was endorsed by the UTCC Academic Committee in its meeting no. 2/2561
on 25 April 2019.
– This program was approved by the University Council in its meeting no. 3/2562 (334) on
8 May 2019.
– Implementation schedule: Semester 1, Academic Year 2019

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552ในปีการศึกษา 2562
7. Expected Year of Program Registration
The curriculum will be ready to demonstrate its quality and standard complying with the
bachelor degree standard in year 2019.

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศในหน่วยงานของราชการและเอกชน
2) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษในหน่วยงานของราชการและเอกชน
3) พนักงานสายการบิน
4) พนักงานโรงแรม
5) ล่าม/นักแปล
6) ครูสอนภาษาอังกฤษ
7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
9) ผู้ประกอบการ

8. Career Prospects after Graduation
1) International Affairs Officials in Government and Private Sectors
2) Language Consultants in Government and Private Sectors
3) Flight attendants/Ground crews
4) Hotel Staff
5) Interpreters/Translators
6) Language Teachers/Tutors
7) Public Relations Officers
8) Customer Service Officers
9) Entrepreneurs

 แผนการศึกษา

 

 

หมายเหตุ

  • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
  • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม