หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาที่สอง
(สาขาภาษาจีน) 141 หน่วยกิต

– คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ไม่จำกัดสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นจีนศึกษา ภาษาจีนธุรกิจเป็นต้น

– เงื่อนไขรายวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วจกิต(2 รายวิชา)
– เนื้อหาวิชาที่ขอเทียบโอนกับหลักสูตรของคณะมนุษศาสตร์ จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามเกณฑ์ของคณะมนุษศาสตร์และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ตํ่ากว่า
C หรือ ค หรือ p
-หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาใบปริญญาบัตร
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป*

* ผู้สมัครต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
o สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยตนเองทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดและ
วันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.45 – 16.00 น.
การสอบคัดเลือกหลังจากสมัครแล้ว
o สำหรับนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน สามารถสอบวัดระดับเพื่อยกเว้นการเรียนในรายวิชา
HZ101 ภาษาจีน 1 และ HZ102 ภาษาจีน 2

ประกาศผลสอบ
-จะประกาศให้ทราบภายหลังจากการสอบ
-การจัดการเรียนการสอน(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
วันศุกร์ เวลา 18.30 – 21.00น
-วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 08.30 – 21.00 น.
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร 140,000 บาท +++

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
o คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ : 02-697-6404-05,02-6976417 โทรสาร : 02-2762127
o Facebook : http://www.facebook.com/secondBChinese