หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Chinese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Chinese)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • การฟังภาษาจีนเบื้องต้น
 • สนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 • การแปลภาษาจีนธุรกิจ
 • วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น
 • การแปลภาษาจีนและภาษาไทย

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์สอนภาษาจีน
 • ล่าม นักแปลภาษาจีน
 • มัคคุเทศก์ภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
 • บริษัทนำเข้า ส่งออก
 • อาชีพอื่นๆที่ต้องใช้ภาษาจีนสื่อสาร

7. แผนการศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน แผน ก.

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน

ก.1 หลักสูตรปกติ

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GE081

ภาษาในสังคมดิจิทัล

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

HZ101

ภาษาจีน 1

3(1-4-4)

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HZ104

อักษรจีน

3(1-1-4)

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2

3(3-0-6)

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไปหมวดธุรกิจประกอบการ

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก

3(3-0-6)

HZ102

ภาษาจีน 2

3(1-4-4)

สอบผ่าน HZ101

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ101

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HZ105

การฟังภาษาจีนเบื้องต้น

3(1-1-4)

HZ106

วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น

3(3-0-6)

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า

HZ208

ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จีน

3(3-0-6)

HZ201

ภาษาจีน 3

3(1-4-4)

แผนก.สอบผ่าน HZ102หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

แผน ข.ยกเว้นเงื่อนไข

HZ203

ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 1

3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

HZ205

การอ่านภาษาจีน 1

3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

วิชาเลือกเสรี

3

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE074

ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า

HZ202

ภาษาจีน 4

3(1-4-4)

สอบผ่าน HZ201

HZ204

ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ203

HZ206

การอ่านภาษาจีน 2

3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ205

HZ207

หลักภาษาจีน

3(3-0-6)

สอบผ่าน HZ201

รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา)

3

วิชาโท(1 วิชา)

3

รวม

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

HZ310 ภาษาจีน 5 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ315 ภาษาจีนคลาสสิก 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HZ202
HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ313 พัฒนาการฟัง – การพูดภาษาจีน 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ204
HZ402 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3
วิชาโท(1 วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ316 ภาษาจีน 6 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ310
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ301
HZ317 วรรณคดีเอกของจีน 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน HZ202
HZ314 สนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก (2 วิชา) 6
วิชาโท(1 วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 3(0-6-3)
HZ414 การแปลภาษาจีนธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ 3(1-4-4)

ศึกษาก่อนHZ202

*หากต้องการฝึกงาน หรือประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ต้องลงเรียนวิชานี้

วิชาโท(2 วิชา) 6
วิชาเลือกเสรี(1วิชา) 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ32 หรือ
HZ327 หรือ

ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ

ฝึกงาน

3(0-18-0)

3(300ชั่วโมง)

รวม 3

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

 

ก.2 หลักสูตรมีสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
HZ101 ภาษาจีน 1 3(1-4-4)

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HZ104 อักษรจีน 3(1-1-4)
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2 3(3-0-6)
GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไปหมวดธุรกิจประกอบการ 3(3-0-6)
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
HZ102 ภาษาจีน 2 3(1-4-4)

สอบผ่าน HZ101

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ101

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HZ105 การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 3(1-1-4)
HZ106 วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น 3(3-0-6)
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
HZ208 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6)
HZ201 ภาษาจีน 3 3(1-4-4)

แผนก.สอบผ่าน HZ102หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

แผน ข.ยกเว้นเงื่อนไข

HZ203 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

วิชาเลือกเสรี 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
HZ202 ภาษาจีน 4 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ201
HZ204 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ203
HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ205
HZ207 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) สอบผ่าน HZ201
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
วิชาโท(1 วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ310 ภาษาจีน 5 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ315 ภาษาจีนคลาสสิก 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HZ202
HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ313 พัฒนาการฟัง – การพูดภาษาจีน 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ204
HZ402 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3
วิชาโท(1 วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ316 ภาษาจีน 6 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ310
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ301
HZ317 วรรณคดีเอกของจีน 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน HZ202
HZ314 สนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3
วิชาโท(1 วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ414 การแปลภาษาจีนธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 3(0-6-3)
วิชาโท(2 วิชา) 6
วิชาเลือกเสรี(1วิชา) 3
รวม 15

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ440 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20)
รวม 6

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

 

 

ก.3 หลักสูตร2+1+1

(ชั้นปีที่1 2 และ 4 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 3 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หรือมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน)

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
HZ101 ภาษาจีน 1 3(1-4-4)

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HZ104 อักษรจีน 3(1-1-4)
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2 3(3-0-6)
GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไปหมวดธุรกิจประกอบการ 3(3-0-6)
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
HZ102 ภาษาจีน 2 3(1-4-4)

สอบผ่าน HZ101

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ101

หากมีผลการเรียนต่ำกว่า C ต้องลงเรียนซ้ำ

HZ105 การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 3(1-1-4)
HZ106 วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น 3(3-0-6)
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
HZ208 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6)
HZ201 ภาษาจีน 3 3(1-4-4)

แผนก.สอบผ่าน HZ102หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

แผน ข.ยกเว้นเงื่อนไข

HZ203 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

วิชาเลือกเสรี 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
HZ202 ภาษาจีน 4 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ201
HZ204 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ203
HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ205
HZ207 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) สอบผ่าน HZ201
รายวิชาเอกเลือก( 2 วิชา) 6
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ326 หรือ
HZ327

ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ

ฝึกงาน

3(0-18-0)

3(300ชั่วโมง)

รวม 3

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ310 ภาษาจีน 5 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ315 ภาษาจีนคลาสสิก 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HZ202
HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ313 พัฒนาการฟัง – การพูดภาษาจีน 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ204
วิชาเอกเลือก (3 วิชา) 9
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ316 ภาษาจีน 6 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ310
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ301
HZ317 วรรณคดีเอกของจีน 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน HZ202
HZ314 สนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก (2 วิชา) 6
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ402 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ414 การแปลภาษาจีนธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 3(0-6-3)
วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3
รวม 12

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
วิชาเอกเลือก (2 วิชา) 6
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา) 3
รวม 9

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน แผน ข

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน

ข.1 หลักสูตรประสบการณ์วิชาชีพ

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)
Module 1
HZ201 ภาษาจีน3 3(1-4-4)

แผน ก.สอบผ่าน HZ102หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

แผน ข.ยกเว้นเงื่อนไข

HZ104 อักษรจีน 3(1-1-4)
Module 2
HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 3(1-1-4)

สอบผ่าน HZ102ภาษาจีน 2 หรือ

สอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102  ภาษาจีน 2

HZ105 การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 3(1-4-4)
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2 3(3-0-6)
GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไปหมวดธุรกิจประกอบการ 3(3-0-6)
Module 1
HZ106 วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น 3(3-0-6)
HZ202 ภาษาจีน4 3(1-4-4) สอบผ่านHZ201
Module 2
HZ203 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 1 3(1-4-4)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ205
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
Module 1
HZ208 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6)
HZ204 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่านHZ203
HZ207 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) สอบผ่านHZ201
Module 2
HZ315 จีนคลาสสิก 3(3-0-6) ศึกษาก่อนHZ202
HZ310 ภาษาจีน5 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3 (1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
Module 1
HZ313 พัฒนาการฟัง – การพูดภาษาจีน 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ204
HZ402 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
Module 2
HZ316 ภาษาจีน6 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ310
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ301
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
Module 1
HZ314 สนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
รายวิชาเอกเลือก( 2วิชา) 6
Module 2
HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
รายวิชาเอกเลือก( 2วิชา) 6
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
Module 1
HZ414 การแปลภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
รายวิชาเอกเลือก( 2วิชา) 6
Module 2
HZ317 วรรณคดีเอกของจีน 3 (3-0-6) ศึกษาก่อนHZ202
HZ325 การฟังข่าวภาษาจีน 3(1-4-4)
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
รายวิชาเลือกเสรี(2วิชา) 6
Module 1
HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 3(0-6-3)
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
รวม 15

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ326 หรือ
HZ327

ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ

ฝึกงาน

3(0-18-0)

3(300ชั่วโมง)

รวม 3

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

 

ข.2 หลักสูตรมีสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)
Module 1
HZ201 ภาษาจีน3 3(1-4-4)

แผน ก.สอบผ่าน HZ102หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

แผน ข.ยกเว้นเงื่อนไข

HZ104 อักษรจีน 3(1-1-4)
Module 2
HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 3(1-1-4)

สอบผ่าน HZ102ภาษาจีน 2 หรือ

สอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102  ภาษาจีน 2

HZ105 การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 3(1-4-4)
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2 3(3-0-6)
GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไปหมวดธุรกิจประกอบการ 3(3-0-6)
Module 1
HZ106 วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น 3(3-0-6)
HZ202 ภาษาจีน4 3(1-4-4) สอบผ่านHZ201
Module 2
HZ203 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 1 3(1-4-4)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ205
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
Module 1
HZ208 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6)
HZ204 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่านHZ203
HZ207 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) สอบผ่านHZ201
Module 2
HZ315 จีนคลาสสิก 3(3-0-6) ศึกษาก่อนHZ202
HZ310 ภาษาจีน5 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3 (1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
Module 1
HZ313 พัฒนาการฟัง – การพูดภาษาจีน 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ204
HZ402 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
Module 2
HZ316 ภาษาจีน6 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ310
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ301
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
Module 1
HZ314 สนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
รายวิชาเอกเลือก( 2วิชา) 6
Module 2
HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
รายวิชาเอกเลือก( 2วิชา) 6
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
Module 1
HZ414 การแปลภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
รายวิชาเอกเลือก( 2วิชา) 6
Module 2
HZ317 วรรณคดีเอกของจีน 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน HZ202
HZ325 การฟังข่าวภาษาจีน 3(1-4-4)
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)
รายวิชาเลือกเสรี(2วิชา) 6
Module 1
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
รวม 12

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ440 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20)
รวม 6

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

 

ข.3 หลักสูตร2+1+1

(ชั้นปีที่1 2 และ 4 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 3 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หรือมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน)

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)
Module 1
HZ201 ภาษาจีน3 3(1-4-4)

แผน ก.สอบผ่าน HZ102หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

แผน ข.ยกเว้นเงื่อนไข

HZ104 อักษรจีน 3(1-1-4)
Module 2
HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 3(1-1-4)

สอบผ่าน HZ102ภาษาจีน 2 หรือ

สอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102  ภาษาจีน 2

HZ105 การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 3(1-4-4)
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2 3(3-0-6)
GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
GEXXX วิชาศึกษาทั่วไปหมวดธุรกิจประกอบการ 3(3-0-6)
Module 1
HZ106 วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น 3(3-0-6)
HZ202 ภาษาจีน4 3(1-4-4) สอบผ่านHZ201
Module 2
HZ203 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 1 3(1-4-4)

สอบผ่าน HZ102

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102

HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ205
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
Module 1
HZ208 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6)
HZ204 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่านHZ203
HZ207 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) สอบผ่านHZ201
Module 2
HZ315 จีนคลาสสิก 3(3-0-6) ศึกษาก่อนHZ202
HZ310 ภาษาจีน5 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3 (1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
Module 1
HZ313 พัฒนาการฟัง – การพูดภาษาจีน 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ204
HZ402 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HZ202
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
Module 2
HZ316 ภาษาจีน6 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ310
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ301
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HZ326 หรือ
HZ327

ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ

ฝึกงาน

3(0-18-0)

3(300ชั่วโมง)

รวม 3

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
Module 1
HZ314 สนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
รายวิชาเอกเลือก( 2วิชา) 6
Module 2
HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
รายวิชาเอกเลือก( 2วิชา) 6
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
Module 1
รายวิชาเอกเลือก( 3วิชา) 9
Module 2
HZ317 วรรณคดีเอกของจีน 3 (3-0-6) ศึกษาก่อนHZ202
HZ325 การฟังข่าวภาษาจีน 3(1-4-4)
รายวิชาเอกเลือก( 1วิชา) 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก (2 วิชา) 6
รายวิชาเลือกเสรี(2วิชา) 6
Module 1
HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 3(0-6-3)
HZ414 การแปลภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 3(1-4-4) ศึกษาก่อนHZ202
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3
รวม 3