หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ และ Chinese 2+2)

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese for Entrepreneurs)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Chinese for Entrepreneurs)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Chinese for Entrepreneurs)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • การอ่านและรายงานภาษาจีนธุรกิจ
 • การแปลภาษาจีนและภาษาไทย
 • ภาษาจีนสำหรับแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์
 • ภาษาจีนเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
 • ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มัคคุเทศก์ภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดจีน
 • ผู้ประสานงานภาษาจีนในทุกเครือข่ายธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 • นักการตลาดออนไลน์ Reviewer และ Blogger ในสื่อโซเชียลมีเดียจีน
 • ผู้ประกอบการในสถาบันสอนภาษาหรือสถาบันการศึกษา

7. แผนการศึกษา

แผน ก. 学习计划 A

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ

และ

Bachelor of Arts (Chinese (in the Field of Business))

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 ปี

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University : BLCU) 2 ปี

文学学士学位(创业汉语专业)

文学学士学位(汉语专业经贸方向)

学习计划

在泰国商会大学学习两年,在中国北京语言大学学习两年

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第一学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

日常交际英语

3(3-0-6)

GE081

ภาษาในสังคมดิจิทัล

电子社会语言

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก (1)

全校公共选修课(一)

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก (2)

全校公共选修课(二)

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก (3)

全校公共选修课(三)

3(3-0-6)

HD109

ทักษะการออกเสียงภาษาจีน

汉语普通话正音

0(2-1-1)

HD110

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 1

创业汉语一

3(2-2-5)

รวม 总

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第一学年第二学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2

全校公共选修课(第二部分)

3(3-0-6)

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

国际交际英语一

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071 หรือ

คะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า

修过GE071或获得TOEIC 250分或等值成绩

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไปหมวดธุรกิจประกอบการ

全校公共选修课(创业类)

3(3-0-6)

HD111

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ  2

创业汉语二

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD110

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110

修过HD110或通过了与HD110同等水平的考核

HD113

การสนทนาภาษาจีน 1

汉语口语一

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD110

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110

修过HD110或通过了与HD110同等水平的考核

HD115

การอ่านและรายงานภาษาจีน

汉语阅读与口头报告

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD110

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110

修过HD110或通过了与HD110同等水平的考核

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第一学年第三学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD112

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ  3

创业汉语三

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD111

修过HD111

HD114

การสนทนาภาษาจีน 2

汉语口语二

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD113

修过HD113

HD116

การอ่านและรายงานภาษาจีนธุรกิจ

商务汉语阅读与口头报告

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD115

修过HD115

รวม总

9

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第二学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

国际交际英语二

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน  GE072 หรือ

คะแนน TOEIC 330 หรือเทียบเท่า

修过GE072或获得TOEIC 350分或等值成绩

HD212

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ  4

创业汉语四

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD215

การเขียนภาษาจีน 1

汉语写作一

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD217

ภาษาจีนสำหรับแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์

在线商务平台汉语

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD218

ไวยากรณ์ภาษาจีน

汉语语法

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

วิชาเลือกเสรี(1 วิชา)

自由选修课(一门)

3

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第二学年第二学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GE074

ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ

职业英语

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน  GE073  หรือ

คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า

修过GE073或获得TOEIC 450分或等值成绩

HD213

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 5

创业汉语五

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน HD212

修过HD212

HD216

การเขียนภาษาจีน 2

汉语写作二

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน HD215

修过HD215

HD219

การอ่านภาษาจีนเพื่องานอาชีพ

职业汉语阅读

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD220

การแปลภาษาจีนและภาษาไทย

汉语和泰语翻译

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD212 และ HD218

修过HD212和HD218

วิชาเลือกเสรี(1 วิชา)

自由选修课(一门)

3

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第二学年第三学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD214

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 6

创业汉语六

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD213

修过HD213

HD221

การแปลภาษาจีนเพื่องานอาชีพ

职业汉语翻译

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน  HD220

修过HD220

รวม总

6

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (ศึกษาที่ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน)

第三学年第一学期(于中国北京语言大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD310

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

微观经济原理

3(3-0-6)

HD312

การปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

国际贸易实务

3(2-2-5)

HD314

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 1

国际商务汉语一

3(2-2-5)

HD316

ภาษาจีนเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 1

经贸汉语洽谈一

3(2-2-5)

                       วิชาเอกเลือก (3 วิชา)专业选修课(三门)

9

รวม总

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (ศึกษาที่ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน)

第三学年第二学期(于中国北京语言大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD311

เศรษฐศาสตร์มหภาค

宏观经济原理

3(3-0-6)

HD313

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก

世界经济概论

3(3-0-6)

HD315

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 2

国际商务汉语二

3(2-2-5)

HD317

ภาษาจีนเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 2

经贸汉语洽谈二

3(2-2-5)

                       วิชาเอกเลือก (2วิชา)专业选修课(两门)

6

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (ศึกษาที่ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน)

第四学年第一学期(于中国北京语言大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD406

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 3

国际商务汉语三

3(2-2-5)

HD408

การสนทนาภาษาจีนธุรกิจขั้นสูง

高级商务汉语口语

3(2-2-5)

HD409

ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนปัจจุบัน

当代中国经济

3(3-0-6)

HD410

การวิจัยทางเศรษฐกิจ

经济调研

3(0-6-3)

รวม总

12

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (ศึกษาที่ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน)

第四学年第一学期(于中国北京语言大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD407

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 4

国际商务汉语四

3(3-0-6)

HD411

ปริญญานิพนธ์

毕业论文

9(0-12-9)

รวม总

12

 

หมายเหตุ

 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

备注

 • 如果学习计划有所调整,泰国商会大学和北京语言大学将会提前通知学生;
 • 学生可跟班主任商量有关每学期的学习计划。

 

แผน ข 1. 学习计划 B 1

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4 ปี

文学学士学位(创业汉语专业)学习计划

在泰国商会大学学四年

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第一学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

日常交际英语

3(3-0-6)

GE081

ภาษาในสังคมดิจิทัล

电子社会语言

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก (1)

全校公共选修课(一)

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก (2)

全校公共选修课(二)

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก (3)

全校公共选修课(三)

3(3-0-6)

HD109

ทักษะการออกเสียงภาษาจีน

汉语普通话正音

0(2-1-1)

HD110

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 1

创业汉语一

3(2-2-5)

รวม 总

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第一学年第二学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2

全校公共选修课(第二部分)

3(3-0-6)

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

国际交际英语一

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071 หรือ

คะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า

修过GE071或获得TOEIC 250分或等值成绩

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไปหมวดธุรกิจประกอบการ

全校公共选修课(创业类)

3(3-0-6)

HD111

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ  2

创业汉语二

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD110

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110

修过HD110或通过了与HD110同等水平的考核

HD113

การสนทนาภาษาจีน 1

汉语口语一

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD110

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110

修过HD110或通过了与HD110同等水平的考核

HD115

การอ่านและรายงานภาษาจีน

汉语阅读与口头报告

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD110

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110

修过HD110或通过了与HD110同等水平的考核

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第一学年第三学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD112

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ  3

创业汉语三

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD111

修过HD111

HD114

การสนทนาภาษาจีน 2

汉语口语二

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD113

修过HD113

HD116

การอ่านและรายงานภาษาจีนธุรกิจ

商务汉语阅读与口头报告

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD115

修过HD115

รวม总

9

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第二学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

国际交际英语二

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน  GE072 หรือ

คะแนน TOEIC 330 หรือเทียบเท่า

修过GE072或获得TOEIC 350分或等值成绩

HD212

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ  4

创业汉语四

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD215

การเขียนภาษาจีน 1

汉语写作一

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD217

ภาษาจีนสำหรับแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์

在线商务平台汉语

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD219

ไวยากรณ์ภาษาจีน

汉语语法

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

วิชาเลือกเสรี(1 วิชา)

自由选修课(一门)

3

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第二学年第二学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GE074

ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ

职业英语

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน  GE073  หรือ

คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า

修过GE073或获得TOEIC 450分或等值成绩

HD213

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 5

创业汉语五

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน HD212

修过HD212

HD216

การเขียนภาษาจีน 2

汉语写作二

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน HD215

修过HD215

HD218

การอ่านภาษาจีนเพื่องานอาชีพ

职业汉语阅读

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD220

การแปลภาษาจีนและภาษาไทย

汉语和泰语翻译

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD212 และ HD219

修过HD212和HD219

วิชาเลือกเสรี(1 วิชา)

自由选修课(一门)

3

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第二学年第三学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD214

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 6

创业汉语六

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD213

修过HD213

HD221

การแปลภาษาจีนเพื่องานอาชีพ

职业汉语翻译

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน  HD220

修过HD220

HD314

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 1

国际商务汉语一

3(2-2-5)

รวม总

9

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第三学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD315

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 2

国际商务汉语二

3(2-2-5)

HD316

ภาษาจีนเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 1

经贸汉语洽谈一

3(2-2-5)

                       วิชาเอกเลือก (5 วิชา)专业选修课(三门)

15

รวม总

21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第三学年第二学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD406

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 3

国际商务汉语三

3(2-2-5)

HD317

ภาษาจีนเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 2

经贸汉语洽谈二

3(2-2-5)

                       วิชาเอกเลือก (5วิชา)专业选修课(五门)

15

รวม总

21

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第四学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD407

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 4

国际商务汉语四

3(3-0-6)

HD408

การสนทนาภาษาจีนธุรกิจขั้นสูง

高级商务汉语口语

3(2-2-5)

                       วิชาเอกเลือก (4วิชา)专业选修课(四门)

12

รวม总

18

 

หมายเหตุ

 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

备注

 • 如果学习计划有所调整,泰国商会大学将会提前通知学生;
 • 学生可跟班主任商量有关每学期的学习计划。

 

 

แผน ข 2. 学习计划 B 2

สหกิจศึกษา 合作教育

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4 ปี

文学学士学位(创业汉语专业)学习计划

在泰国商会大学学四年

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第一学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GE071

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

日常交际英语

3(3-0-6)

GE081

ภาษาในสังคมดิจิทัล

电子社会语言

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก (1)

全校公共选修课(一)

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก (2)

全校公共选修课(二)

3(3-0-6)

GExxx

หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก (3)

全校公共选修课(三)

3(3-0-6)

HD109

ทักษะการออกเสียงภาษาจีน

汉语普通话正音

0(2-1-1)

HD110

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 1

创业汉语一

3(2-2-5)

รวม 总

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第一学年第二学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2

全校公共选修课(第二部分)

3(3-0-6)

GE072

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

国际交际英语一

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071 หรือ

คะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า

修过GE071或获得TOEIC 250分或等值成绩

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไปหมวดธุรกิจประกอบการ

全校公共选修课(创业类)

3(3-0-6)

HD111

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ  2

创业汉语二

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD110

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110

修过HD110或通过了与HD110同等水平的考核

HD113

การสนทนาภาษาจีน 1

汉语口语一

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD110

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110

修过HD110或通过了与HD110同等水平的考核

HD115

การอ่านและรายงานภาษาจีน

汉语阅读与口头报告

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD110

หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110

修过HD110或通过了与HD110同等水平的考核

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第一学年第三学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD112

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ  3

创业汉语三

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD111

修过HD111

HD114

การสนทนาภาษาจีน 2

汉语口语二

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD113

修过HD113

HD116

การอ่านและรายงานภาษาจีนธุรกิจ

商务汉语阅读与口头报告

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD115

修过HD115

รวม总

9

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第二学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GE073

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

国际交际英语二

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน  GE072 หรือ

คะแนน TOEIC 330 หรือเทียบเท่า

修过GE072或获得TOEIC 350分或等值成绩

HD212

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ  4

创业汉语四

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD215

การเขียนภาษาจีน 1

汉语写作一

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD217

ภาษาจีนสำหรับแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์

在线商务平台汉语

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD218

ไวยากรณ์ภาษาจีน

汉语语法

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

วิชาเลือกเสรี(1 วิชา)

自由选修课(一门)

3

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第二学年第二学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

GE074

ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ

职业英语

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน  GE073  หรือ

คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า

修过GE073或获得TOEIC 450分或等值成绩

HD213

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 5

创业汉语五

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน HD212

修过HD212

HD216

การเขียนภาษาจีน 2

汉语写作二

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน HD215

修过HD215

HD219

การอ่านภาษาจีนเพื่องานอาชีพ

职业汉语阅读

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD112

修过HD112

HD220

การแปลภาษาจีนและภาษาไทย

汉语和泰语翻译

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD212 และ HD218

修过HD212和HD218

วิชาเลือกเสรี(1 วิชา)

自由选修课(一门)

3

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第二学年第三学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD214

ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 6

创业汉语六

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HD213

修过HD213

HD221

การแปลภาษาจีนเพื่องานอาชีพ

职业汉语翻译

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน  HD220

修过HD220

HD314

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 1

国际商务汉语一

3(2-2-5)

รวม总

9

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第三学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD315

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 2

国际商务汉语二

3(2-2-5)

HD316

ภาษาจีนเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 1

经贸汉语洽谈一

3(2-2-5)

                       วิชาเอกเลือก (4 วิชา)专业选修课(三门)

12

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第三学年第二学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD406

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 3

国际商务汉语三

3(2-2-5)

HD317

ภาษาจีนเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 2

经贸汉语洽谈二

3(2-2-5)

                       วิชาเอกเลือก (4 วิชา)专业选修课(五门)

12

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第四学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

 

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD407

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 4

国际商务汉语四

3(3-0-6)

HD408

การสนทนาภาษาจีนธุรกิจขั้นสูง

高级商务汉语口语

3(2-2-5)

                       วิชาเอกเลือก (4วิชา)专业选修课(四门)

12

รวม总

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย)

第四学年第一学期(于泰国商会大学)

รหัสวิชา

代码

ชื่อวิชา

名称

หน่วยกิต

学分

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(讲授-实践-自学)

เงื่อนไขก่อนเรียน

学前条件

HD456

สหกิจศึกษา

合作教育

6 (0-40-20

รวม总

6

 

หมายเหตุ

 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

备注

 • 如果学习计划有所调整,泰国商会大学将会提前通知学生;
 • 学生可跟班主任商量有关每学期的学习计划。