หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English for Professional and International Communication

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (English for Professional and International Communication)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (English for Professional and International Communication)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • การสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน
 • การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น
 • ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบททางธุรกิจ

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

 • พนักงานประชาสัมพันธ์
 • ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนงานในแขนง อื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่งานวิจัย เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในโรงแรม หรือในบริษัท
 • นักแปล
 • มัคคุเทศก์
 • เลขานุการ
 • ผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกร
 • ครู / อาจารย์ / นักวิชาการ
 • เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • ผู้ประกอบการ
 • ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่สามารถนาความรู้ทางภาษาอังกฤษไปประยุกต์

7. แผนการศึกษา

แผน ก หลักสูตรปกติ (4 ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)
GExxx วิชาเลือกหมวดทั่วไป – เลือก 1 3(3-0-6)
GExxx วิชาเลือกหมวดทั่วไป – เลือก 1 3(3-0-6)
GE137 การสื่อสารหัวการค้า 3(3-0-6)
HO119 วิชาแกนสาขา: การใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
HS103 วิชาเอกบังคับ: การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6)
GExxx วิชาเลือกหมวดทั่วไป – เลือก 1 3(3-0-6)
HO120 วิชาแกนสาขา:  พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
HO121 วิชาแกนสาขา: พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
HO195 วิชาแกนสาขา: การใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO119
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในระบบดิจิทัล 3(3-0-6)
GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่กําหนด

HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6)
HS201 วิชาเอกบังคับ: คำและความหมาย 3(2-2-5)
HS205 วิชาเอกบังคับ: การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO121
HO209 วิชาแกนสาขา: วรรณกรรมตะวันตกเบื้องต้น 3(2-2-5)
HS212  วิชาเอกบังคับ: การสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน 3(2-2-5)
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE072 หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่กําหนด

HS210 วิชาเอกบังคับ: การอ่านตามบริบท 3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO121
HS211 วิชาเอกบังคับ: ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5)
HS213 วิชาเอกบังคับ: การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 3(2-2-5)
HS208 วิชาเอกบังคับ:  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบททางธุรกิจ 3(2-2-5)
วิชาโท (1 วิชา) 3
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน

เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กําหนด

HS304 วิชาเอกบังคับ: การสื่อสารธุรกิจ 1 3 (2-2-5)
วิชาเอกเลือก (2-3 วิชา) 6 – 9
วิชาโท (1 วิชา) 3
รวม 15-18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
วิชาเอกเลือก (3-4 วิชา) 9 – 12
วิชาโท (1-2 วิชา) 3-6
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา) 3
รวม 15-21

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HS402

วิชาเอกบังคับ:

สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

3(0-6-3)
วิชาเอกเลือก (3-4 วิชา) 9-12
วิชาโท (1-2 วิชา) 3-6
รวม 15-21

 

ปีที่ 4 ภาคปลาย (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
วิชาเอกเลือก (1-2 วิชา) 3-6
วิชาโท (1 วิชา) 3
รวม 6-9

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม

 

แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)
GExxx วิชาเลือกหมวดทั่วไป – เลือก 1 3(3-0-6)
GExxx วิชาเลือกหมวดทั่วไป – เลือก 1 3(3-0-6)
GE137 การสื่อสารหัวการค้า 3(3-0-6)
HO119 วิชาแกนสาขา: การใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
HS103 วิชาเอกบังคับ: การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6)
GExxx วิชาเลือกหมวดทั่วไป – เลือก 1 3(3-0-6)
HO120 วิชาแกนสาขา:  พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
HO121 วิชาแกนสาขา: พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
HO195 วิชาแกนสาขา: การใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO119
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในระบบดิจิทัล 3(3-0-6)
GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่กําหนด

HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6)
HS201 วิชาเอกบังคับ: คำและความหมาย 3(2-2-5)
HS205 วิชาเอกบังคับ: การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO121
HO209 วิชาแกนสาขา: วรรณกรรมตะวันตกเบื้องต้น 3(2-2-5)
HS212  วิชาเอกบังคับ: การสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน 3(2-2-5)
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE072 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กําหนด

HS210 วิชาเอกบังคับ: การอ่านตามบริบท 3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO121
HS211 วิชาเอกบังคับ: ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5)
HS213 วิชาเอกบังคับ: การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 3(2-2-5)
HS208 วิชาเอกบังคับ:  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบททางธุรกิจ 3(2-2-5)
วิชาโท (1 วิชา) 3
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา) 3
รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กําหนด

HS304 วิชาเอกบังคับ: การสื่อสารธุรกิจ 1 3 (2-2-5)
วิชาเอกเลือก (2-3 วิชา) 6 – 9
วิชาโท (1 วิชา) 3
รวม 15-18

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
วิชาเอกเลือก (3-4 วิชา) 9 – 12
วิชาโท (1-2 วิชา) 3-6
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา) 3
รวม 15-21

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
HS402

วิชาเอกบังคับ:

สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

3(0-6-3)
วิชาเอกเลือก (3-4 วิชา) 9-12
วิชาโท (1-2 วิชา) 3-6
รวม 15-21

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
สหกิจศึกษา 6(0-40-20)
รวม 6

 

หมายเหตุ

 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 • นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม