ค้นหา (Search) จาก  

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่งและผู้แต่งร่วม  
21 การศึกษาถึงบทบาทของชาวอเมริกันในช่วงปฏิรูปแผ่นดินสยาม, 2394-2493
A Study of the Role of Americans in the Modernization of Siam, 1851-1910
ดร. อุไรวรรณ ธนสถิตย์
22 ทัศนคติของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 การพัฒนารายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจตามแนวคิดที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
A Development of the Business English Reading Course Using a Problem-based Learning Approach to Enhance English Learning Outcomes of the University of The Thai Chamber of Commerce Undergraduate Students
24 การสร้างและพัฒนาแบบฝึกหัดความเข้าใจในกานอ่านจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Development of Reading Comprehension Exercises from English Language Newspapers for Mathayom Suksa 5 Students
25
กำลังแสดงหน้าที่ 2/2 1 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย