วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย การวิจัยความบกพร่องจากการแปลเรื่องสั้นของหลู่ซุ่นชุดตะโกนก้องและละล้าละลัง
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ A study on translation mistakes in Lu Xun’s Writings “Na Han” and “Pang Huang” : Evidence from Thai Translation
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาจีน 鲁迅小说《呐喊》和《彷徨》泰译本翻译失误研究
ผู้จัดทำภาษาไทย สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ SUPATRA HORPIANJAROEN
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย ศาสตราจารย์ฉือ ชางไห่
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Prof. Changhai Chi
ชื่อสถาบันภาษาไทย มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Zhejiang University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Doctoral degree of Linguistics and Applied Linguistics
ปีที่จบการศึกษา 2014
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ Lu Xun’s writings have gained recognition in Thailand at the same time as Thailand was going through political instability. Some of Lu Xun’s writings have reflected the notion of ‘Communist ideology’ which at that time was banned in Thailand. As a result, Lu Xun’s writings have been listed as ‘ prohibited collection’. Later on this had a great impact on the popularization of his writings in Thailand. Currently,in Thailand, the interest in Chinese language is growing rapidly. China and Thailand are collaborating in many areas including arts and literature, as well as research and promotion of Lu Xun’s writings. However, the translated versions of Lu Xun’s writings in Thai language are still facing problems which need to be improved. One major problem lies in the inability of Thai translators to convey the beauty of the language used in original texts. Apart from the point of language use, many factors contributing to such problems are being discussed in this research. The studies of Lu Xun’s writings translated into Thai language are scarse. In Thailand only one arguably incomplete and non-systematic study was found. The research approach is based on comparative studies, since the interest of this research lies in the comparison of translated and original texts. The research analysis is based on the comparison of original writings to Thai translated versions, particularly in the aspect of wording. The approach of this research firstly analyses Lu Xun’s writings, namely ‘Na Han’ and ‘Pang Huang’, through a comparison between Chinese original texts and Thai translated texts. In the process of analysis, problems (e.g. language, culture and context) are pointed out and categorized into semantic fields. The further analysis is made on semantic fields. It was found that each semantic field can be further analyzed into various characteristics of problems. This research includes three main parts: The first part is introduction. This part includes research problems, research objectives and possible research contributions. In addition, current research progress, source of research information, research methodology, research procedure and the innovation are discussed. The second part is content. It is divided into five semantic fields, including ‘name type’, ‘object class’, ‘action’, ‘attribution’ and ‘function word’. In each semantic field further analysis is made based on problems which can be separated into ‘transliteration inaccuracy’, ‘ semantic errors’, ‘ word order’, ‘syntax’, ‘contextual mistranslation’, ‘ differences in cultural value’. The third part is problem analysis. In this part problem roots and potential problem solutions are being discussed. Problem roots are divided into two parts: cultural differences and translator problem factor. In the end it is being suggested on how to improve the quality of translation. This research not only discusses translation problems, but also includes cultural differences between China and Thailand. It also puts forward some recommendations on how to improve the quality of translation which can be applied to understand work in other related areas.
บทคัดย่อจีน 鲁迅作品从1952年就被翻译成泰国语言进入泰国,虽然后来因为特殊的政治等影响,鲁迅作品的传播受到了一定的冲击,但这些作品对泰国文学甚至社会产生了重要影响。 现在“汉语热”全球升温,中泰两国在各方面交流越来越广泛,包括文学方面,鲁迅的作品自然也不例外。然而,当今鲁迅作品泰译本质量不能令人满意,仍有进步空间。在笔者看来,泰国译者似乎尚未能更完整地向泰语读者展示中国作家的文学魅力。这其中的不足既有因为历史文化而造成的,更有因为对语言符号及其应用所存在的不解和误解而产生的。但令人遗憾的是,据资料显示,到目前为止,有关鲁迅作品泰译本的研究的专著少之又少。在泰国仅有一本,不但不全面,还缺乏系统性。因此,本研究只能在类似作品的研究成果基础上,加上本人受惠于鲁迅的作品泰译本,能够查看原本的内容,并和原译本进行比较。通过对比,能够发现汉泰两本之间的翻译存在很大的失误,特别在词语方面。因此本人就从此入手,进行深入研究。 本文首先对鲁迅小说《呐喊》和《彷徨》原本和泰译本(两本)之间进行分析,然后根据语义场,把词语翻译所存在的失误列出来,并在每个语义场里按照失误进行归纳。本文的内容可分为三个大部分: 第一部分是绪论。首先论述了本文的研究对象、研究意义与目的以及研究预期成果。其次,概述了中国和泰国鲁迅作品泰译本的翻译失误研究现状。再次,阐述本文的语料来源、研究方法、研究步骤和创新之处。 第二部分是内容。共分为五章,即从第二章到第六章。首先,本文把所收集到的例子分为;“名”类词语、“物” 类词语、“行为”类词语、“属性”类词语和虚词共五类。其次,在每一类词语按照语义场进行分小类语义场。然后在每个小语义场里把例子按照失误所在进行归纳。对失误所在可分为:语言符号不对等错译(音译不准确、汉字字形),词义错译(理性意义误解、色彩意义误解),语序和语法错译、搭配理解错译、自然差异错译(地理概念、食物、地理名词等)和文化价值差异错译(宗教词语、哲学词语、伦理词语(包括称谓等词语)、民俗概念,增译和漏译等问题。 第三部分是问题分析。此部分主要分为:词语翻译失误根源,即从前面第二章到第六章所出现的失误推究产生这些失误的原因。对于原因可分为中泰两国差异因素造成的误译和译者本身因素造成的误译两大类。最后从失误及其根源推荐词语翻译改善之路。 本文的研究结果不只是提到了翻译错误,而且还阐释了中泰两国的文化差异。本文提到了翻译失误,并针对这些失误提供了一些有助于改进鲁迅作品翻译和其他汉泰翻译工作的方法。也使本人进一步加深了对语言和对中国文化的了解,这无疑可以为汉译泰实践提供思路,至少能为汉泰翻译工作提供参考,从而提高汉泰翻译工作的质量。
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ Chinese-Thai, Translation, mistakes, Lu Xun’s writing
คำสำคัญจีน 汉泰 、翻译、误译、鲁迅作品
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย