วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ระบบเสียงภาษาชาวเล (อูรัก ลาโวย) บนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ The Phonology of Urak Lawoi’ language on Lanta Island in Krabi Province
ผู้จัดทำภาษาไทย นางสาวกรรณิกา นิตยภักดี
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Miss Kannika Nitayapakdee
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร ทวีศักดิ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Assistant Professor Amon Thavisak
ชื่อสถาบันภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Mahidol University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ M.A. (Linguistics)
ปีที่จบการศึกษา 2528
บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์นี้เสนอการศึกษาระบบเสียงภาษาชาวเล (อูรัก ลาโวย) บนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเปรียบเทียบกับภาษาชาวเล (อูรัก ลาโวย) ที่พูดในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสตูล เนื้อหาของวิทยานิพนธ์มีทั้งหมด 4 บท บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์ระบบเสียง บทที่ 3 การเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาชาวเล (อูรัก ลาโวย) ในจังหวัดภูเก็ต สตูล และกระบี่ บทที่ 4 บทสรุป ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาชาวเล (อูรัก ลาโวย) ที่พูดในจังหวัดภูเก็ต สตูล และกระบี่ แสดงให้เห็นว่าภาษาชาวเล (อูรัก ลาโวย) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มภูเก็ต และกลุ่มกระบี่ สตูล
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ Abstract This thesis is an attempt to present a phonological analysis of the Urak Lawoi’ language as spoken on Lanta Island in Krabi Province, and to compare it with that of Phuket and Satun Provinces. The phonological description consists of the Intonation-Group, the Stress-Group, the Syllable and the Phoneme. After that, a phonological comparison will be made in each rank of the Urak Lawoi’ language spoken in Phuket, Satun and Krabi. According to the phonological comparison of the Urak Lawoi’ language spoken in Phuket, Satun and Krabi, there are two groups. One is the Phuket group (Pk) and the other is the Krabi and Satun group (K-S).
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย