วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ระบบเสียงภาษาพม่า มะละแม่งในอ.แม่สอด จ.ตาก
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ A study of the Phonology of a variety of Moulmein Burmese as spoken in Maesot ,
ผู้จัดทำภาษาไทย นางสาว สมคิด ม่วงวิจิตร
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Miss Somkid Muangwijit
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย ดร.เดวิด ดี โทมัส
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ David D. Thomas,Ph.D
ชื่อสถาบันภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Mahidol University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และภาษาอาเซียอาคเนย์
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Master of ARTS
ปีที่จบการศึกษา 1987
บทคัดย่อภาษาไทย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอการศึกษาระบบเสียงภาษาพม่ามะละแม่ง ที่บ้านแม่ตาว หมู่ 1 และบ้านริมเมย หมู่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยแบ่งเนื้อหาวิทยานิพนธ์ออกเป็น 6 บท ประกอบด้วยการศึกษาลักษณะทั่วไปของชาวพม่าและภาษาพม่า ทำนองเสียง ระดับคำ ระดับพยางค์ และระดับหน่วยเสียง ตามลำดับ บทสุดท้ายเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ This thesis is a study of the Phonology of a variety of Moulmein Burmese as spoken at Ban Maetaw, village 1 and Ban Rimmej, village 2 of Tambon Thasajluat, Amphoe Maesot, Tak Province. The thesis is divided into six chapters which deal with an Introduction to the Burmese people and their language, the Intonation-Group, the Phonological Word, the Syllable, the Phonenem; and the last chapter deals with a brief conclusion and some suggestions for further studies.
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย ระบบเสียงภาษาพม่ามะละแม่ง
คำสำคัญภาษาอังฤษ Phonology of a variety of Moulmein Burmese
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย