วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ A comparative Study of Chinese and Thai Idioms on Buddhism
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาจีน 与佛教有关的汉泰成语对比研究
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Jessada Ninsa-nguandecha
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Associate professor Liu Yahui
ชื่อสถาบันภาษาไทย
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Guangxi Normal University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Linguistics and Applied Linguistics
ปีที่จบการศึกษา 2010
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ Up till the present moment, the number of people who are learning Chinese is increasing day by day in Thailand, what’s more, it has surpassed the number of people who are learning Japanese,Korean and French. In 2006, the education department of Thailand has made a decision which is to raise the position of Chinese on an equal footing with the position of English; furthermore, the Chinese curriculum would be brought into line with all of the middle schools and primary schools of 76 provinces of Thailand wholly within two years. For Thailander, as Buddhism is the state religion of Thailand, so they always take a great interest in them when they meet a vast amount of Chinese idioms during the Thailander are learning Chinese, especially for idioms of Buddhism. Buddhism as a bridge which connecting Chinese culture with Thailand culture, and this point is reflected at the linguistic culture side of two countries, especially for giving central expression to idioms side. Buddhism, one of the three major religions in the world, is originated from India and has a very great impact on each country of Asia, especially for those of the East Asia and the Southeast Asia where Buddhism plays an important role in the aspects of language, culture and politics even in social life. Because Buddhism is the leading religion in Thailand which is often called Yellow Gown India, it has a more close relationship with Thai idioms that have the same function with the Chinese ones, which makes the cultural deposits and connotation of Thai more profound and resourceful. The fact that Buddhism has been introduced into China since the period of East-Han Dynasty does not only add some new religious elements to the Chinese culture but also make lots of contents in Buddhism books penetrated through the Chinese languages. For this reason, this research is focused on the comparison between Chinese and Thai idioms on Buddhism. On the other hand, this essay analyzes the similarities and differences between both of the languages in terms of grammatical structure and functions in the means of comparison, probing into the differences of the Buddhism conception between China and Thailand so as to revealing the cultural differences. This essay has collected more than 900 items of Chinese-Thai idioms on Buddhism, divided into five parts according to the relationship with Buddhism. Part One is the introduction which refers to the current conditions of this research, the significance of the selected topic and the research approaches (this part involves the targets, the objectives, the scope and the methods). Part Two comes the fundamental conditions of Chinese-Thai idioms on Buddhism which discusses the Chinese-Thai brief history of Buddhism, the effects of Chinese-Thai idioms under the influence of Buddhism, but also the effects, definitions, syllable structure, grammatical structure and the function of making sentences of Chinese-Thai idioms. Part Three touches upon the meanings comparison which involves the meanings of Chinese-Thai idioms, the relationships between the literal and practical meanings of Chinese-Thai idioms, the relationships between the vehicle and implication of Chinese-Thai idioms, the meaning extension and the synonym idioms of Chinese-Thai idioms. Part Four is the comparison of the cultural connotation which includes religious culture, the understanding and the belief for Buddhism. Part Five comes to the conclusion. From the above analysis, firstly, this research does not only make a general introduction and explanation of Buddhism knowledge on idioms, helping to get to the root of things for idioms, but also have innovation on how these Buddhist idioms reflect this two countries’ national culture, through the analysis we know that how broad and deep the Buddhist culture is, therefore, this is a very important language phenomenon which have great impact on the language and culture between China and Thailand. Secondly, to study the Thai Buddhism idioms and Chinese Buddhism idioms in favor of the modernist to know more about history and culture between the two countries, what’s more, it also provides a promoter action for the communication both on literature circles and religion circles. Thirdly, it has great significance and does good to carry forward the Buddhist doctrine and deliver all living creatures from torment through the research. Lastly, from all the materials which the author have collected, we can see that although a lot of scholars have studied the differences between Thai idioms and Chinese idioms, they have not studied the different aspect between Thai idioms and Chinese idioms on Buddhism. As a result, the author hopes that through the collections, arrangement and comparative research for Chinese Buddhist idioms and Thai Buddhist idioms could make contribution to the spread and development of Buddhism, as well as could provide the later generation some valuable reference. From this, it can be seen that it is meaningful to study the relationship between idioms and Buddhism.
บทคัดย่อจีน 目前在泰国国内,学习汉语的人数日益增多,已经超过了学习日语、韩语和法语的人数。2006年,泰国教育部决定将中文的地位与英文的地位提到相同的地位,并在两年之内将汉语课程全面纳入泰国76个府的所有中、小学。对于泰国人而言,佛教是泰国的国教。所以泰国人在学习汉语时,对于遇到的大量汉语成语,尤其是佛教成语都有着浓厚的兴趣。佛教作为连接中泰两国文化的一座桥梁,这一点在两国语言文化中也有所反映,尤其是集中表现在成语方面。 佛教是世界三大宗教之一,发源于古代印度,它对亚洲各国的影响都极为明显,尤其是对东亚和东南亚的国家而言,佛教对语言、文化、政治、经济甚至社会生活的影响都尤为显著。对于泰国人而言,由于泰国是以佛教立国的国度,且有“黄袍佛国”之称,因此,佛教与泰语成语之间的关系更为紧密。这些成语的功能同汉语成语一样,使得泰国的语言文化底蕴更加深厚,内涵更为丰富。现今的泰国人在生活中经常使用的成语中,有大量的佛教成语。中国自东汉时期就有佛教传入,佛教的传入不仅使得中国古代文化增添了新的宗教元素,也使汉语言的词汇吸收到了很多来自佛教典籍中的新内容,从而变得更加丰富多彩。因此,本人选取了与佛教有关的汉泰成语对比作为研究的课题。本人的课题研究拟对汉泰佛教成语进行考察,使用比较的研究方法,从汉泰佛教成语的语法结构及作用意义来分析其异同。目的在于通过汉泰佛教成语的意义对比,探讨中泰两国民众佛教观的差异,从而揭示中泰两国文化的异同。 本文共搜集到与佛教有关的汉泰成语900多条,其中汉语成语596条,泰语成语322条。分析中泰两国人对于佛教成语使用的异同,划分为三个部分:第一部分,与佛教有关的汉泰成语的基本情况。主要讨论中泰两国的佛教简史、佛教对汉泰成语的影响、汉语和泰语中成语的定义、汉泰成语的音节结构、汉泰成语的语法结构以及汉泰成语的造句功能。第二部分,与佛教有关的汉泰成语的义类比较。其中包括汉泰成语的意义、汉泰成语字面意义和实际意义的关系、汉泰成语的喻体和喻义的关系、汉泰成语的意义引申和汉泰语同义成语。第三部分,与佛教有关的汉泰成语的文化内涵比较。其中包括反映中泰两国的宗教文化、反映中泰两国人民对佛教的理解和反映中泰两国人民对佛教的信仰三个部分。通过对与佛教有关的汉泰成语对比分析,本人认为对一个国家的成语进行深入的学习与研究,不能单独从这个国家的语言语法字词上进行研究而必须对该国的历史和文化进行全面的解读和剖析。这样才能更有利于对一种语言做出系统全面的了解。 通过研究,既对与成语有关的佛教知识作了通俗介绍和解释,有一个较为全面的认识与了解,对成语有探源作用,并在探讨这些佛教成语如何反映两国的民族文化等方面有所创新,也体会到佛教文化的博大与精深。佛教文化对语言产生影响,尤其是对成语产生影响,这是一种十分重要的语言现象,对中泰两国的语言与文化带来了很深远的影响。研究与佛教有关的泰语成语及汉语成语,有利于加深现代人对两国历史与文化的了解,从而对于促进两国文学界和宗教界的交流有着积极的作用。最后,从目前所收集到的资料来看,虽然有许多学者已将汉语成语与泰语成语进行研究对比,但对于佛教成语方面的汉泰语言对比研究,目前尚属空白。所以,笔者对于佛教有关的汉泰成语进行了系统的搜集、整理和对比研究,希望能够为佛教的传播发展贡献自己的一份微薄之力,同时也希望能够为后人提供一些有价值的参考资料。由此可见,研究成语和佛教之间的关系是十分有价值的。
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ Buddhist idioms;Chinese and Thai Comparison;Connotation culture
คำสำคัญจีน 佛教成语;汉泰对比;文化内涵
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย