วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย การสร้างและพัฒนาแบบฝึกหัดความเข้าใจในกานอ่านจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ The Development of Reading Comprehension Exercises from English Language Newspapers for Mathayom Suksa 5 Students
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ
ชื่อสถาบันภาษาไทย มศว ประสานมิตร
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย โท
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปีที่จบการศึกษา 2532
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย ความเข้าใจในกานอ่าน หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญภาษาอังฤษ Reading Comprehension Exercises, English Language Newspapers
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย