วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ Comparative of Study on Time expression between Chinese and Thai Language(汉泰时间表述形式比较研究)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาจีน 汉泰时间表述形式比较研究
ผู้จัดทำภาษาไทย บุรินทร์ ศรีสมถวิล
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Burin Srisomthawin(徐武林)
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย ด.ดร.ฟางอี้ซิน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Professor Dr. Fang YiXin
ชื่อสถาบันภาษาไทย มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Zhejiang University,P.R China,
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Master of Arts( Chinese Philology 汉语言文系学(汉语语法研究))
ปีที่จบการศึกษา 2005
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ Language can never be parted from time, while expressing the most important concepts. Time, on one hand, is a kind of conception beyond language and shared by all mankind, whose understanding towards it in expressing thoughts and ideas, therefore, shows identity and similarity; On the other hand, the thoughts and ideas about time are expressed in languages, so discrepancy or diversity is inevitable, since people have different ways of thinking, different historic and culture background, or different languages. "Only comparison can see the commonness and uniqueness between various languages ". Time expression plays a very important role in both Chinese and Thai, and is also one of the most pivotal and thorny points in teaching, hence, it has a tremendous meaning to study its difference between the two languages contrastively. By means of comparing the sameness and difference of time expression in both Chinese and Thai, this paper is trying to provide a reliable reference in teaching, text book compiling, and translation of both languages, and also hope to be able to offer useful assistance to scholars in both countries. The author conducted contrastive analysis by comparing time expressions in both languages mainly in the following three aspects: 1) structure form, 2) time point and time period, and 3) sentence function. First, time expressions in Chinese and Thai were classified respectively and compared according to the structure form; Then, time expressions were further categorized and compared by “time point” and “time period”; Last, the sentence functions of time point and time period expression in Chinese and Thai were compared and analyzed on the basis of conclusions from the two previous steps. Results show that the structure forms of time expressions in Chinese and Thai are very similar, they both use simple form and composite form as basic expression forms, but they are not exactly the same upon further classification, so the reflected grammatical meanings of time point expression and time-period expression from the two languages are different. In addition, the sentence functions of time-point and time-period expression in Chinese and Thai are not totally similar, for example, in Chinese, time-point expression can act as the complement in a sentence, but its Thai counterpart does not have this function. Also, time-period expression in Chinese can be the complement or the predicate in a sentence. When it acts as a complement, it usually appears after the verb and has a close relationship with that verb. Then again, this is not observed in Thai. The time-point or time-period expression in Thai can directly appear at the end of a sentence as the modifier or the time reference, which is usually considered as the fringe part of a sentence. This, however, is not seen in Chinese.
บทคัดย่อจีน 语言在表现最重要的概念和范畴时,总离不开时间。时间一方面是人类共有的、超出语言的思维概念,因而人类对时间的认识在思维表达上体现出相同和类似;另一方面,人类的时间观念又要借助语言文字形式来表达,由于各民族的具体思维方式、历史、文化特点及语言文字的不同,决定了人们在时间观念的表达上又必然存在差异。“只有比较才能看出各种语文表现的共同之点和特殊之点”。又由于时间表达在汉泰语中占有重要地位,也是汉泰语教学中的重点和难点,因而从对比角度研究汉泰时间观念的表达具有十分重要的意义。 本文旨在比较汉泰语时间表述形式的异同点,以力求对汉泰语教学、教材编写以及翻译工作起一定的参考作用,并为从事汉泰语比较研究的学者提供些许帮助。本文运用对比分析的方法,主要从形式分类、时点时段、句法功能等三个方面对汉泰时间表述形式进行对比分析。首先,根据构成形式对汉泰时间表达方式进行形式分类,并加以比较,然后在形式分类的基础上,按照“时点”“时段”之分,对汉泰时间表述形式进行描述总结,进而比较两者中的异同。最后,在前面所归结的基础上,对汉泰时点时段表述形式的句法功能加以对比与分析。研究表明,汉泰时间表达方式的形式基本一致,即都是以单纯形式和组合形式为基本表述形式,但其内部分类却不尽相同,因而在表示时点和时段时所体现的语法意义也不完全相同。另外,汉泰时点时段表述形式的句法功能亦不完全相似,如汉语时点表述形式具有充当句子补语位置的功能,而泰语时点表述形式则不具备此功能。汉语时段表述形式可以处于句子补语和谓语的位置,出现于动词后的补语也与其前充任述语的动词密切相关,而泰语中则不存在这些现象。泰语时点时段表述形式可以不需要介词的引导而就能直接出现于句尾充任全句修饰语、时间参照项,属于句子的外位成分,汉语时点时段则不然。
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ time expression, Chinese, Thai, time point, time period, sentence function,contrastive analysis.
คำสำคัญจีน 时间表述形式;汉语;泰语;时点;时段;句法功能;对比分析
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย