วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ Social and Stylistic Variation of (R) in Bangkok Thai
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Orapat Pookkawes
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Associate Prof. Helene Blondeau
ชื่อสถาบันภาษาไทย
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ University of Florida
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย ดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Ph.D.
ปีที่จบการศึกษา 2014
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ This dissertation investigates the variable (r) in two linguistic contexts: the onset and initial consonant clusters. It further addresses the correlation of the variable (r) with age, gender, education, and style to demonstrate language behaviors of native speakers in relation to extralinguistic factors. Speech data from 30 native speakers of Bangkok Thai were collected in an interview and short passage reading, followed by a debriefing questionnaire to obtain their language attitudes. Results indicate that, among the potential variants, the nonstandard lateral is the most favored in onset (r), followed by the standard flap, the standard trill, and the nonstandard approximant. In the clusters, speakers tend to omit (r) as a second unit at the highest rate, followed by using the standard flap, the nonstandard lateral, and the standard trill. Analyses suggest that social and stylistic factors tend to affect the choice of (r) variants in both linguistic contexts. A regular increase of the lateral for initial (r) and the (r) omission in the clusters among younger speakers seem to suggest an ongoing change of (r). Also, men tend to use the lateral, whereas women seem to use the flap and trill more frequently in onset (r). In contrast, a high rate of (r) deletion of the clusters among women suggests that they are not always sensitive to the standard language. Speakers with a higher level of education tend to preserve their standard (r) variants more frequently than speakers with a lower level of education in both contexts. Clear-cut different usage of (r) variants in the onset and cluster (r) in different speaking situations shows that style seems to be an important factor that connects to speakers’ self-awareness of using standard language in formal speech. Findings and the speakers’ opinions from the questionnaire indicate that (r) in both linguistic contexts seems to function as a sociolinguistic marker, since there is social and stylistic interpretation overtly attached. This dissertation helps illustrate the current (r) variation among native speakers of Bangkok Thai and suggests the direction of change. The study also has implications for language teaching and research on language variation and change.
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ Language Variation, Sociolinguistics, Stylistic, Thai (r),
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย