วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย การแพร่กระจายและการยืมสำนวนจีนในสังคมไทย :กรณีศึกษานิยายจีนโบราณฉบับแปลภาษาไทย(汉语熟语在泰国的流传及借用 ------ 以泰译本中国古代小说为考察中心)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาจีน 汉语熟语在泰国的流传及借用 ------ 以泰译本中国古代小说为考察中心
ผู้จัดทำภาษาไทย บุรินทร์ ศรีสมถวิล
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Burin Srisomthawin ( 徐武林 )
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย ศ.ดร.ฟางอี้ซิน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Prof. Fang Yinxin,Ph.D.
ชื่อสถาบันภาษาไทย มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Zhejiang University,P.R.China 中国浙江大学
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Ph.D. : Chinese Philology 汉语言文系学(词汇史)
ปีที่จบการศึกษา 2009(2552)
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อจีน 泰国曼谷王朝第一世王当政期间(1782-1809),由于政治需要,第一部汉文典籍《三国演义》被译成了泰文,即此之后掀起了一股翻译中国古代小说的热潮,即“《三国》时期”或称“中国古典通俗小说时期”。至今已有数十种泰译本中国古代小说作品相继问世,发展成一支独具特色的文学体系。它们虽以译本的身份问世,但却成为对泰国社会影响举足轻重的文学作品,对文学、语言、戏曲、宗教信仰、壁画艺术等方面都产生了深远的影响.通过对泰译本中国古代小说的考察发现,直译、意译、增译三种翻译手段是汉语熟语流传于泰国的主要途径与方式。其中基于直译法最多,占60%以上,意译法、增译法次之。流传于泰国的汉语熟语中,出于《三国》的最多,占90%以上。这与《三国》的成功出版有着密切联系。出现于泰译本中国古代小说中的新语句或熟语,被泰国作家广泛吸收,借用于自己的作品中,从而发展成为泰语中不可或缺的词汇,对丰富和发展泰语熟语起到了极为重要的推动作用。泰语熟语中的那些汉语外来语,不仅仅从宏观上记录了中华文化在泰国传播的各种媒介和方式,还从微观上记录了中华文化的各分支在泰国传播的具体内容(即物质文化、制度文化、精神文化),加深了泰国人民对中国文化的认识与了解。在同一个东方文化背景下的中泰两国文化之中,价值观念、家族观念以及生活方式都基本相同,使得中国文化更易于被泰国接受和吸收,中泰文化能够更紧密地融合。汉语熟语流传于泰国之后大致上存在四种演变方式,即:1)改造;2)并存;3)沿用;4)消亡。其中改造方式最为复杂多样,又可分为形式上、语义上的单独改造和形式与语义的共同改造,后者又可分为:①构成成分的变化导致熟语语义的演变;②构成方式的变化导致熟语语义的演变;③形式与语义无必然联系的共同演变。流传于泰国的汉语熟语中,基于沿用方式最多,占50%以上.简言之,它们的形式和语义自从传入泰国至今一直没有发生变化,体现了它们在泰语词汇发展变化过程中具有强大的生命力和相对独立性.在泰国文学史上,“《三国》时期”的中国古典小说流传时间最长,作品最多,影响最深。它们逐渐成为泰国古代文学过渡到近代文学和现代文学的桥梁,同时也作为首批汉语熟语传入泰国的最佳媒介.1958年第一部泰译本武侠小说《射雕英雄传》问世之后,又掀起了一股翻译中国武侠小说的热湖,即“金庸、古龙时期”或称“武侠小说时期”。此时第二批汉语熟语也随之传入泰国。通过对泰译本中国武侠小说的考察发现,它们全部基于直译法,常见之于泰国当代文学作品中。
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ
คำสำคัญจีน 汉语熟语; 泰国; 流传; 借用; 泰译本中国古代小说
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย