วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย หน้าที่ทางปริจเฉทของอนุภาค LE ในภาษาม้งเขียว
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ Discourse Functions of Particle “LE” in Green Hmong
ผู้จัดทำภาษาไทย สมฤดี เดชอมร
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Somruedee Dej-amorn
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Krisadawan Hongladarom
ชื่อสถาบันภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Chulalongkorn University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ M.A. (Linguistics)
ปีที่จบการศึกษา 1998
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย อนุภาค/ ปริจเฉท / ภาษาม้งเขียว
คำสำคัญภาษาอังฤษ particle/ discourse/ Green Hmong
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย