วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ Global and Information and Communication Technology (ICT) Changes in Library and Information Studies (LIS): Information Seeking Behaviors of LIS Faculty Members in Thailand
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Polparsi, Jomkwan
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Eschenfelder, Kristin
ชื่อสถาบันภาษาไทย
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ University of Wisconsin-Madison
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Ph.D. in Library and Information Studies
ปีที่จบการศึกษา 2012
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ This study provides an overview of Information and Communication Technology (ICT) in Library and Information Studies (LIS) education in Thailand, focusing on challenges and pressures in the information environment of Thai LIS faculty members. This study employed a qualitative research approach, naturalistic inquiry, and inductive data analysis. The data were collected from interviews with fourteen Thai LIS faculty members, and a combination of Schon's reflection-on-action and Flanagan's critical incident technique were integrated. The findings of this study emphasize that global and ICT changes, national and international technology trends, and the availability of information sources influenced participants' information-seeking to fulfill their teaching needs. The study also discusses both positive and problematic features in the scholarly information environment that impacted the ability of these LIS faculty members to stay up-to-date with ICTs and LIS advancement. Finally, this study proposes a call to action for LIS education in Thailand. The significance and contributions of this study to LIS education, information sources, professional training, and research in Thailand and in other countries as well as possibilities for future research are discussed.
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ Education, Thailand, Information-seeking, Library and Information Studies, Faculty, Information and communication technologies
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย