วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ Word Classes in Pattani Malay
ผู้จัดทำภาษาไทย นายอาณัติ วงศ์โกสิตกุล
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Mr. Anat Wonggositkul
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย ผศ. ดร. พิศมัย อินทรฉัตร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Assistant Professor Dr. Pitsamai Intarachat
ชื่อสถาบันภาษาไทย
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Mahidol University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Master of Arts / Linguistics (Southeast Asian Linguistic Program)
ปีที่จบการศึกษา 1985
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ This thesis describes the basic word classes of the Pattani Malay language as spoken in Tambon Yamu, Amphoe Yaring, Pattani Province, Thailand. Pattani Malay is a dialect of the Malaysian Language subfamily of the Austronesian family. The word classes studied are Nominals, Verbals, Adverbials, and Particles. Word formations are also involved in Reduplication and Affixation the description uses the structural approach.
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ word classes, Pattani Malay
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย