วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ร้อยกรองของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ วัจนลีลากับความคิดของกวี
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ THE POETRY OF NAOWARAT PONGPAIBOON : STYLE AND THE POET'S IDEAS.
ผู้จัดทำภาษาไทย นางสาวปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Miss PARAMAPORN LIMLERTSATHIEN
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย ผศ.ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ ASST.PRO.SUCHITRA CHONGSTITVATTANA
ชื่อสถาบันภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ CHULALONGKKON UNIVERSITY
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย มหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ MASTER DEGREE / THAI LITERATURE
ปีที่จบการศึกษา 2538
บทคัดย่อภาษาไทย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ม่งศึกษาลีลาการใช้ภาษา ที่เป็นลักษณะเด่นในร้อยกรองของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าวัจนลีลาของกวีมีความสัมพันธ์กับความคิดของกวี และสื่อความคิดได้สัมฤทธิ์ผล ผลการศึกษาสรุปว่า งานร้อยกรองของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มีแนวคิดที่สำคัญ ๆ ปรากฏอยู่หลายด้าน อาทิ ความรัก ธรรมชาติ ศาสนาและสังคม เนาวรัตน์มักเลือกถ้อยคำทื่มีลีลาอ่อนหวาน นุ่มนวล สื่อสารความคิด เช่นเดียวกับการใช้ความเปรียบเพื่อสื่อจินตภาพได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้เนาวรัตน์ยังสามารถนำขนบการแต่งวรรณคดีและเพลงพื้นบ้านมาปรับประยุกต์สร้างสรรค์ เพื่อสื่อสาระร่วมสมัย ลีลาการใช้ภาษาที่อ่อนหวานอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของกวี ชี้ให้เห็นว่าเนาวรัตน์มีทัศนคติต่อโลกและชีวิต อย่างเอื้ออาทร อ่อนโยน ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์คุณค่า ความดีงามให้เกิดขึ้น การใช้ภาษาที่งดงามดังกล่าว สามารถสื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ ซาบซึ้ง คล้อยตามทัศนกวีได้
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ This Thesis is an attempt to study the "style" in the poetry of Naowarat Pongpaiboon in oder to see how the style is related to, as well as,express the poet's ideas. Thr study reveals that the main idea expressed in the poet's works are the ideas love,nature,religion and society. The Poet select beautiful metaphors and melodious language to express his ideas.Besides, the poet manage to adapts litterary convrntions in written poetry and folk poetry to convey contemporary "message" inhis works.The "Melodious" style,which is most characteristics of Naowarat Pongpaiboon,reflects the poet's "gentle" world-view and his compassinate desire for the betterment of society.The"beauty" of his style is,in fact, a key to his success as a real poet who can truly move his readers.
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย ร้อยกรอง,วัจนลีลา, ความคิด
คำสำคัญภาษาอังฤษ Poetry,Style,Ideas
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย