วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย การพัฒนารายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจตามแนวคิดที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ A Development of the Business English Reading Course Using a Problem-based Learning Approach to Enhance English Learning Outcomes of the University of The Thai Chamber of Commerce Undergraduate Students
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Mrs. Takwa Bosuwon
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Assistant Professor Apasara Chinwonno, Ph.D.
ชื่อสถาบันภาษาไทย
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Chulalongkorn University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy in English as an International Language
ปีที่จบการศึกษา 2008
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ business communication, English reading ability, language course development, problem-based learning
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย