วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย การศึกษาเชิงวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง สาวิตรี ในฐานะนาฏวรรณกรรม
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ An Analytical Study of King Rama Vi's Savitri as a Play
ผู้จัดทำภาษาไทย กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Kittisak Kerdarunsuksri
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย ศ ดร กุสุมา รักษมณี /ดร สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Prof Dr Kusuma Raksamanee/ Dr Suchitra Chongstitvatana
ชื่อสถาบันภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Chulalongkorn University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย อักษรศาสตรมหาบัณฑิต / วรรณคดีเปรียบเทียบ
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Master of Arts / Comparative Literature
ปีที่จบการศึกษา 2536
บทคัดย่อภาษาไทย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาวิธีการทางการละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ดัดแปลงนิทานเรื่องสาวิตรี มาเป็นบทละครร้อง การดำเนินการวิจัยในขั้นแรกได้ศึกษาเรื่องสาวิตรี ขั้นที่สองได้ศึกษาการถ่ายทอดเรื่องสาวิตรีมาเป็นภาษาไทย และได้เปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาระหว่างฉบับความเรียงภาษาอังกฤษความเรียงภาษาไทย กับฉบับบทละครร้อง ขั้นสุดท้ายจึงศึกษาวิธีการทางการละคร และวิเคราะห์เนื้อหาในบทละครร้อง เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าทางด้านวรรณกรรม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เรื่องสาวิตรีมีคุณค่าทางด้านวรรณกรรมทั้งในด้านแนวคิดเกี่ยวกับความรักอันเป็นอุดมดติ และตัวละครเอกที่มีคุณธรรมอันประเสริฐ ได้แก่ นางสาวิตรีและพระสัตยวาน เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำเรื่องนี้มาดัดแปลงเป็นพระราชนิพนธ์บทละครร้องบทเพลงและการขับร้องล้วน ๆ ในบทสนทนาช่วยให้เรื่องน่าสนใน เนื่องจากความสำคัญของเรื่องอยู่ที่การใช้คำพูดของตัวละคร นอกจากนี้ บทละครร้องเรื่องสาวิตรียังทำให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางการละครของพระองค์ในการนำอิทธิพลทางการละครตะวันตก สันสกฤต และไทย มาผสมผสานและปรับปรุงให้ในบทละครร้องเรื่องนี้
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ The main purpose of this thesis is to study the dramatictechniques that King Rama VI employed to dramatize the legend ofSavitri into a Thai operatic play. Firstly, the discussion focuses on the source of Savitri'sstory. Secondly, the study discusses the translation of Savitriinto Thai versions and compares three versions of Savitri in formand content. The three versions are English prose version, Thaiprose version and Thai operatic play version. Finally, the studyfocuses on the dramatization and the analysis of the play topoint out its literary values. It can be concluded that the literary values of Savitri liein the main theme of ideal love and the main characters; Savitriand Satyavan, of excellent virtues. When King Rama VI adaptedthe story of Savitri into an operatic play, the song and use theuse of solely singing in dialogues make the play interesting asthe singificance of this play is reflected through thecharacters'dialogues. The king managed to combine and adaptedthe influences of western dramas, Sanskrit dramas and Thai dramasin the creation of his own work. Thus, this operatic play is anevidence of his genius in dramatic arts.
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย สาวิตรี, นาฏวรรณกรรม, ละคร, พระบทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำสำคัญภาษาอังฤษ SAVITRI, PLAY, DRAMA, KING RAMA VI
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย