วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย การศึกษาถึงบทบาทของชาวอเมริกันในช่วงปฏิรูปแผ่นดินสยาม, 2394-2493
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ A Study of the Role of Americans in the Modernization of Siam, 1851-1910
ผู้จัดทำภาษาไทย ดร. อุไรวรรณ ธนสถิตย์
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Dr. Uraiwan Thanasthit
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Professor Dr. Donald Johnson
ชื่อสถาบันภาษาไทย
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ New York University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Ph.D. in Social Studies
ปีที่จบการศึกษา 1981
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย