วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ Corporate internal communication (IC) strategies of Thai telecommunications companies : an assessment of effectiveness of current practices
ผู้จัดทำภาษาไทย บุหงา โปซิว
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Bunga Posiw
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Dr. Elizabeth Christopher, Dr. Paul Dowsey Magog
ชื่อสถาบันภาษาไทย
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Faculty of Business, Charles Sturt University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ D.B.A.
ปีที่จบการศึกษา 2009
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ "Thai telecommunications companies have undergone periods of growth and decline. Although these companies experienced periods of high profitability during Thailand's economic boom, the economic crisis in 1997 caused severe financial problems across the telecommunications industry. These companies are operating within a highly competitive environment, and must also be able to respond quickly to customer needs and technological changes. In view of these enormous pressures, it is essential that every employee of these organizations should function effectively as a team member to maximize organizational strength. A comprehensive internal communication (IC) strategy makes an important contribution to achieving this goal and enhancing organizational performance. This study examines how Thai telecommunications companies manage their corporate IC. A case study investigation was conducted in four major Thai telecommunications companies between 2001 and 2002 amid their competitive business environment and rapid changes in order to provide in-depth insights into their IC management and its effectiveness."--Abstract, p. xiii.
บทคัดย่อจีน
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ
คำสำคัญจีน
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย