วิทยานิพนธ์ (Thesis)

รายละเอียด (Detail)
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการแปลตัวเปรียบในภาษาจีนและภาษาไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ A Comparative Study on Chinese and Thai Vehicles and Their Translation Strategies
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาจีน 汉泰喻体及其翻译策略对比研究
ผู้จัดทำภาษาไทย จุรี สุชนวนิช
ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ Juree Suchonvanich
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาไทย ศาสตราจารย์ ฟาง อี ซิน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ Prof. Fang Yi Xin
ชื่อสถาบันภาษาไทย มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ Zhejiang University
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโทควบเอก สาขานิรุกติศาสตร์
ระดับปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Ph.D. in Philology
ปีที่จบการศึกษา 2010
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ Analogy is one of the rhetorical figures most widely used in Chinese and Thai. It uses similar characteristic between things in the world as an objective condition. At the same time, the formation of an analogy depends on a creator's subjective observation and experience. In this process, he/she should be good in capturing the similarity of things. Similarity is an intrinsical link between tenor and vehicle. From the cultural point of view of linguistics, as a component of analogy, vehicle research is most valuable.Common human natures, characteristics and knowledge cause the common concepts among people in vehicles using. Although Thai and Chinese are two different languages, but to the identical kind of vehicle, the symbolic significance and standard of value which the Chinese and Thai endow it with may be same or similar. Nevertheless, vehicle as a constituent of analogy often reflects a nation’s rich culture. Different cultural characteristics decide a vehicle choosing. Thus, the Chinese and Thai ethnic groups who living in different regions, their choices of vehicle must be subject to cultural constraints. For a particular cultural phenomena, including a vehicle, to interpret it correctly, the only way is put it back to it's cultural framework, in accordance with it's cultural pattern. Cultural learning is an important aspect for foreign language learners.Their learning efficiencies to a large extent depend on the mastery of target languages. Many foreign language learners often found that vehicles of target languages were difficult to understand. We need to find the root cause of the problem from an aspect of cultural differences. To many foreign language learners, the associations between some vehicles and tenors are impossible under their cultural patterns of thinking. If the target language's cultural knowledge acquiring of a foreign language learner is relatively poor, even a commonly used vehicle, he/she may find it difficult to be understood. In all types of Chinese-Thai bilingual dictionaries, though some vehicles have corresponding translations, but they cannot reflect the cultural connotations behind the words. Thus, resulting in the loss of cultural information during code conversation. In the process of cross-cultural communication, if a language learner utilizes his/her own cultural background to understand a vehicle in foreign language, will inevitably lead to a cultural conflict. Since there are a lot of vehicles in Chinese and Thai, a cultural conflict may causes language barrier to happen during the conversation of two nations' people. Therefore, the ability to correctly understand cultural association contained in Chinese and Thai vehicles, is extremely important to the language learners. From another angle,vehicle learning can be an important starting point to explore foreign cultures.Through this way, foreign language learners can further deepen their understanding of complex cultural phenomena and people's national ways of thinking. Based on the specific examples,this thesis proceeds a comparative research on the Chinese and Thai figurative expressions in terms of vehicles and their figurative meanings,to reveal the influence of national culture on vehicle choosing. In the study of relationship between vehicles and culture,this thesis will pay attention to universality and individuality, to seek similarities from differences and to seek differences from similarities, and explain the reasons. An aim is to discover and analyze the phenomena and inner rules of Chinese and Thai vehicles from two countries' broad cultural contexts. The research mainly uses the methodologies of cultural linguistics and comparative linguistics. This thesis consists of following chapters: Chapter one is a general introduction of the thesis. Firstly, it dissertates the research's purposes and significance. Secondly, it summarizes the current situations of comparative studies in terms of analogy and vehicle in China and Thailand,and introduces the relevant research results.Thirdly, it clarifies the research approaches and theories, the material sources, the research content and scope, the innovation points and research steps of the thesis. Chapter two compares the structures of Chinese and Thai analogies. Section one, describes the compositions of Chinese and Thai analogies. Section two and three, focus on the similar point and vehicle of analogy. Chapter three conducts a comparative study on different types of Chinese and Thai analogies. Three most common types of analogy have been chosen. There are simile, metaphor and trope. For the study of metaphor, in addition to a traditional rhetorical angle,a cognitive analysis is also applied. Chapter four applies a comparative research technique, to discuss the similarities and dissimilarities of vehicles under Chinese and Thai cultures, and to reveal the relation between vehicles and national culture backgrounds. In Chinese and Thai, there are a lot of words derived from animals, plants and colors.The vehicles constituted from these words,the symbolic significance and the standard of values which the Chinese and Thai endow them with are both similar and different.This chapter carries out a research on the correlations between vehicles and their figurative meanings. Firstly, it divides the correlations into two broad categories, which are complete and incomplete correlations. Secondly, in the category of incomplete correlation, it is further broken down into four phenomena: similar but not identical vehicles with identical figurative meanings, non-identical vehicles with identical figurative meanings, identical vehicles with non-identical figurative meanings and vehicles which exist in one language but not in another. Chapter five conducts a comparative study on Chinese and Thai metaphorical vehicles and their figurative meanings.The research objects are metaphors derived from human body, emotions and affection in Chinese and Thai.Section three uses a principle of prominence to compare the formation of Chinese and Thai metaphors,in order to reveal the cognitive natures behind the phenomena of cross-language. Chapter six discusses the sources of Chinese and Thai vehicles. From various levels of culture, this chapter analyzes the developments and applications of Chinese and Thai vehicles.The considered factors are national phenomena, geographical resources, seasons and temperatures, production and labor, living and food habits, literary allusions, history and historical personages, traditions and customs, religious beliefs, aesthetic values. Chapter seven is a comparative study of Chinese and Thai vehicles based on the examples from a literature.Among the figures of speech appeared in literatures, which have the highest frequency of occurrence, analogy is one of them. The vehicles appear in literatures in most cases reflect the national cultures of the authors.Literary translation, therefore, is not only interlingual communication but also intercultural communication. Cultural differences will inevitably bring about a certain degree of difficulty to a translator. If the translator puts aside the cultural considerations of a target language,simply translates the vehicles in accordance with literal meanings, is bound to lead to misunderstanding.We should accurately grasp the cultural connotations of vehicles, then explore a suitable translation method according to the translation requirements.The objects of the study in this chapter is a Thai original version and a Chinese translation version of "Four Dynasties", which is one of Thailand's most famous river novel. First part of the chapter introduces the content of "Four Dynasties" and it's author Khukrit Pramote. Second part lists out all analogies in the original version and the translation version first, then categorizes them according to the translation methods , which are domesticating translation and foreignizing translation, finally explores the cultural transformations during the process of intertranslation between Chinese and Thai vehicles, at the same time, analyzes the impact of cultural factors on the translation.
บทคัดย่อจีน 比喻是中国人和泰国人最常用的辞格之一。比喻运用了世界万物之间存在着的相似特征作为客观条件。同时,比喻的形成还要靠创造者主观上的观察、体验。比喻创造者应善于捕捉事物的相似点。相似点是本体与喻体之间的本质联系。从文化语言学角度来看,喻体是最具有研究价值的比喻成分。人类的共同本性、特征及知识决定了人们在使用喻体时具有共同的理念。虽然汉泰语是两种不同的语言,但对同一种喻体,汉泰民族所赋予的象征意义和价值标准有时可能相同或相似。同时,喻体往往反映着浓厚的民族文化,不同民族的文化特征决定着喻体的选择,生存于不同地域的汉泰民族,对喻体的取舍,也无不受到文化的制约。因此,对于某个特定的文化现象,包括一个喻体,只有放到它赖以生存的文化大框架中,按照它的文化模式,才能得到正确的阐释。 文化是外语学习者应重视的方面。外语的学习效果在很大程度上取决于学习者对目的语文化的掌握水平。许多学习者往往感到目的语中的喻体难以理解,这需要从文化差异上寻找根源。不少目的语的本体和喻体,在学习者本民族的思维和文化模式中,是难以联系在一起的。若学习者对目的语的文化知识相对贫乏,即使是人们常用的喻体也会觉得难以理解。在各类汉泰双语词典中,虽然一些喻体有相对应的释词,但读者知其然不知其所以然。由于释词的文化信息在词典中反映不出来,从而造成了代码转换中文化信息的失落。在跨文化交际中,若以本国文化去理解外语中的喻体,难免会导致冲突。喻体在汉泰语中大量存在,中国人和泰国人在相互交流时难免会存在理解上的障碍,因此能否正确理解汉泰喻体所蕴含的文化联想,对于语言学习者极其重要。换个角度来看,对文化的学习,喻体可以是一个重要的切入点。通过它,外语学习者可以进而加深对纷繁复杂的文化现象和民族思维方式的理解。 本论文以具体的实例出发,从喻体、喻义的角度,对汉泰比喻性词语进行对比,以揭示民族文化在当中所起的影响。在研究喻体与文化的关系时,本文注意共性和个性,异中求同,同中寻异,并阐释其间何以有此异同。目的是要从广阔的文化背景下发现、分析汉泰喻体现象及其内在规律。此研究主要采用文化语言学与比较语言学方法。本论文分为: 第一章是绪论。首先论述了本论文选题的缘起和意义。其次,概述了中国和泰国的比喻及喻体比较研究现状,对相关的研究成果进行介绍。再次,阐明本研究采用的理论方法、材料来源、内容范围、创新之处及研究步骤。 第二章对汉泰比喻结构进行比较。第一节,介绍汉泰比喻的成分。第二节和 第三节,着重阐述汉泰比喻的相似点与喻体。 第三章选择三种汉泰语中最常见的比喻类型,即直喻(明喻)、隐喻(暗喻)、借喻进行比较。对于隐喻部分,除了采用传统修辞研究思路以外,还从认知角度对其进行分析。 第四章 在汉泰语中,出现了许多动物、植物、色彩方面的词语。由这些词语构成的喻体,汉泰民族所赋予的象征意义和价值标准可能相同或相异。本章第一至三节应用对比的研究方法,论述了这些喻体在汉泰文化中的异同,以揭示喻体与民族文化背景的关系。第四节研究汉泰喻体和喻义的对应关系。首先,把汉泰喻体和喻义的对应关系分为两大类,即完全对应与不完全对应。其次,在不完全对应关系里,再细分为喻体不完全相同,喻义相同;喻体不同,喻义相同;喻 体相同,喻义不同及喻体空缺四种现象。 第五章的第一、二节对汉泰隐喻喻体、喻义进行对比研究。研究对象为汉泰语中常见的人体隐喻、情感隐喻及爱情隐喻。第三节运用突显原则来比较汉泰隐喻的形成,以揭示跨语言现象背后的认知本质。 第六章讨论汉泰喻体的来源。本章从文化形态的各层次来分析汉泰喻体的发展及应用,着重就自然现象、地理资源、季节温度、生产劳动、生活饮食、文学典故、历史人物、传统习俗、宗教信仰、审美价值观方面。 第七章以文学作品为实例,对汉泰喻体的翻译进行比较研究。比喻是文学语体中出现频率最高的一种辞格。文学作品中的喻体往往反映出作者的民族文化。翻译不仅是语际间的转换,同时也是文化间的转换。文化的差异难免会给译者带来一定的难度。若译者抛开目的语国家的文化,单纯地按照字面意思去考虑,势必会造成理解上的错误,因此我们应该准确掌握喻体的文化含义,并根据翻译的要求,探索合适的翻译途径。本章采用泰国著名长篇小说《四朝代》泰文原本和谦光的汉译本为研究对象。内容主要分为两部分。第一部分介绍《四朝代》的内容及其作者克立•巴莫。第二部分首先把《四朝代》原本和译本中的所有比喻列出来。其次,根据翻译手段分成归化翻译类喻体及异化翻译类喻体。再次,探讨汉泰喻体互译过程中的文化转换,同时分析影响其翻译的文化因素。
บทคัดย่อภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อเกาหลี
บทคัดย่ออื่นๆ
คำสำคัญภาษาไทย
คำสำคัญภาษาอังฤษ Chinese; Thai; vehicles; translation strategies; comparative study
คำสำคัญจีน 汉语;泰语;喻体;翻译策略;对比研究
คำสำคัญภาษาญี่ปุ่น
คำสำคัญเกาหลี
คำสำคัญภาษาอื่น
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย