ค้นหา (Search) จาก  

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่งและผู้แต่งร่วม  
1
A Study of Learners’ Perceptions Towards Andragogy and Self-Directed Learning Readiness Based on the Two Types of English Language Learning Motivation of Thai Learners.
นพณัฐ เลิศสุทธิผล
2
Social and Stylistic Variation of (R) in Bangkok Thai
3 การวิจัยความบกพร่องจากการแปลเรื่องสั้นของหลู่ซุ่นชุดตะโกนก้องและละล้าละลัง
A study on translation mistakes in Lu Xun’s Writings “Na Han” and “Pang Huang” : Evidence from Thai Translation
สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
4 แนวคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับ Literacy ของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
Concepts of Literacy of Thai Foundation English Teachers: A National Study
จักรพันธ์ เรียมลิว
5
Global and Information and Communication Technology (ICT) Changes in Library and Information Studies (LIS): Information Seeking Behaviors of LIS Faculty Members in Thailand
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการจำอักษรจีนแบบเชื่อมโยงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านของ
THE DEVELOPMENT OF A CHINESE LANGUAGE TASK-BASKED INSTRUCTIONAL MODEL USING ASSOCIATIVE MEMORY TECHNIQUES FOR CHINESE CHARACTER RECOGNITION TO ENHANCE READING ABILITY OF UNDERGRADUATE STUDENTS
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
7 การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการแปลตัวเปรียบในภาษาจีนและภาษาไทย
A Comparative Study on Chinese and Thai Vehicles and Their Translation Strategies
จุรี สุชนวนิช
8
A comparative Study of Chinese and Thai Idioms on Buddhism
9
Corporate internal communication (IC) strategies of Thai telecommunications companies : an assessment of effectiveness of current practices
บุหงา โปซิว
10 การแพร่กระจายและการยืมสำนวนจีนในสังคมไทย :กรณีศึกษานิยายจีนโบราณฉบับแปลภาษาไทย(汉语熟语在泰国的流传及借用 ------ 以泰译本中国古代小说为考察中心)
บุรินทร์ ศรีสมถวิล
11 การสังเคราะห์สถานะองค์ความรู้ การวิจัยโดยประชาชน ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน
A Meta-synthesis of the People Research in Solving the Economic Problem in Community
อุสา สุทธิสาคร
12
The Grammar of Green Hmong Particles
13
Comparative of Study on Time expression between Chinese and Thai Language(汉泰时间表述形式比较研究)
บุรินทร์ ศรีสมถวิล
14
The Transposition of Traditional Thai Literature Into Modern Stage Drama: the Current Development of Thai Theatre
15
The Transposition of Traditional Thai Literature into Modern Stage Drama: The Current Development of Thai Theatre
16 หน้าที่ทางปริจเฉทของอนุภาค LE ในภาษาม้งเขียว
Discourse Functions of Particle “LE” in Green Hmong
สมฤดี เดชอมร
17 ร้อยกรองของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ วัจนลีลากับความคิดของกวี
THE POETRY OF NAOWARAT PONGPAIBOON : STYLE AND THE POET'S IDEAS.
นางสาวปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร
18 การศึกษาเชิงวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง สาวิตรี ในฐานะนาฏวรรณกรรม
An Analytical Study of King Rama Vi's Savitri as a Play
กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี
19 ระบบเสียงภาษาพม่า มะละแม่งในอ.แม่สอด จ.ตาก
A study of the Phonology of a variety of Moulmein Burmese as spoken in Maesot ,
นางสาว สมคิด ม่วงวิจิตร
20
Word Classes in Pattani Malay
นายอาณัติ วงศ์โกสิตกุล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 1 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย