Print

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ประเภท ทุนรัตนมงคลและทุน UTCC GOLD (กึ่งหนึ่ง)
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประจำปีการศึกษา 2561

 

ผู้ได้รับทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 ในโควตาของคณบดี

(เรียงลำดับตามตัวอักษร) จำนวน 7 คน

  

 

ลำดับ

ชื่อสกุล

สาขา

1

นางสาวกนกวรรณ นันสูงเนิน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

2

นางสาวจันทรา ทวีศรี

ภาษาญี่ปุ่น

3

นางสาวณัฐวดี หลำเนียม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

4

นางสาวพิชญา  ศรีอุดม

ภาษาเกาหลี

5

นายแม็กซิมิเลียน ทิมมิค

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

6

นางสาวอมิตตา อัครเดชาเกียรติ

ภาษาเกาหลี

7

นางสาวอเทตยา  โกมุทพันธุ์

ภาษาเกาหลี

                              

ผู้ได้รับทุน UTCC Gold (ทุนกึ่งหนึ่ง) ประจำปีการศึกษา 2561  ในโควตาของคณบดี

 

(เรียงลำดับตามตัวอักษร) จำนวน 18 คน

   

 

ลำดับ

ชื่อสกุล

สาขา

1

นางสาว กชพร ธรรมนักสุข

ภาษาจีน

2

นาย กีรติ โพธิทอง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

3

นางสาว กิ่งแก้ว แสงทอง

ภาษาญี่ปุ่น

4

นางสาว ชนกานต์ แซ่ลิ้ม

ภาษาเกาหลี

5

นาย ทรงพล ศรีสงคราม

ภาษาจีน

6

นางสาว นัฐฐยา  ชัยชนะ

ภาษาญี่ปุ่น

7

นางสาว บัว บุญจวง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

8

นางสาว เบญจมาศ ฤกษ์พรสวรรค์

ภาษาญี่ปุ่น

9

นางสาว เบญจวรรณ บริสุทธิ์เพ็ชร

ภาษาเกาหลี

10

นางสาว พรชนิตว์ ตรีรัตน์ฤคเวท

ภาษาเกาหลี

11

นางสาว พรสิริ ธรรมชัย

ภาษาจีน

12

นาย ภูธเนศ ดารัตน์

ภาษาจีน

13

นางสาว วรกมล  สุธรรมพันธ์

ภาษาญี่ปุ่น

14

นาย วราวุธ ตันติวัฒนสุทธิ

ภาษาเกาหลี

15

นางสาว ศศิภา รวีอภิรดีจรัส

ภาษาญี่ปุ่น

16

นาย ศุภกฤต ศิริวรรณวัฒนา

ภาษาเกาหลี

17

นางสาว อรอนงค์ ทองเทพ

ภาษาจีน

18

นางสาว อิศริญาภรณ์  ภัทรบวรกุล

ภาษาเกาหลี


       

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา จะต้องรายงานตัว พร้อมชำระเงิน

ในวันที่  7 เมษายน 2561  เวลา 9:00  น. ณ อาคาร 24  ชั้น (ศูนย์รับสมัคร ตึกรูปใบเรือ)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมpdf logo

 

 

บันทึกข้อมูลทำสัญญารับทุนการศึกษา  

ให้ผู้รับทุนการศึกษา กรอกแบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ สำหรับจัดทำสัญญาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/9r7tUfUSIO40ajAp2

(นักเรียนมากรอกข้อมูลในวันรายงานตัวได้)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  081-8353053

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประเภท ทุนรัตนมงคลและทุน UTCC GOLD (กึ่งหนึ่ง)

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ผู้ได้รับทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 ในโควตาของคณบดี

(เรียงลำดับตามตัวอักษร) จำนวน 7 คน

 

ลำดับ

ชื่อสกุล

สาขา

1

นางสาวกนกวรรณ นันสูงเนิน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

2

นางสาวจันทรา ทวีศรี

ภาษาเกาหลี

3

นางสาวณัฐวดี หลำเนียม

ภาษาญี่ปุ่น

4

นางสาวพิชญา  ศรีอุดม

ภาษาเกาหลี

5

นายแม็กซิมิเลียน ทิมมิค

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

6

นางสาวอมิตตา อัครเดชาเกียรติ

ภาษาเกาหลี

7

นางสาวอเทตยา  โกมุทพันธุ์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

                             


 

-2-

 

ผู้ได้รับทุน UTCC Gold (ทุนกึ่งหนึ่ง) ประจำปีการศึกษา 2561  ในโควตาของคณบดี

(เรียงลำดับตามตัวอักษร) จำนวน 18 คน

 

ลำดับ

ชื่อสกุล

สาขา

1

นางสาว กชพร ธรรมนักสุข

ภาษาจีน

2

นาย กีรติ โพธิทอง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

3

นางสาว กิ่งแก้ว แสงทอง

ภาษาญี่ปุ่น

4

นางสาว ชนกานต์ แซ่ลิ้ม

ภาษาเกาหลี

5

นาย ทรงพล ศรีสงคราม

ภาษาจีน

6

นางสาว นัฐฐยา  ชัยชนะ

ภาษาญี่ปุ่น

7

นางสาว บัว บุญจวง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

8

นางสาว เบญจมาศ ฤกษ์พรสวรรค์

ภาษาญี่ปุ่น

9

นางสาว เบญจวรรณ บริสุทธิ์เพ็ชร

ภาษาเกาหลี

10

นางสาว พรชนิตว์ ตรีรัตน์ฤคเวท

ภาษาเกาหลี

11

นางสาว พรสิริ ธรรมชัย

ภาษาจีน

12

นาย ภูธเนศ ดารัตน์

ภาษาจีน

13

นางสาว วรกมล  สุธรรมพันธ์

ภาษาญี่ปุ่น

14

นาย วราวุธ ตันติวัฒนสุทธิ

ภาษาเกาหลี

15

นางสาว ศศิภา รวีอภิรดีจรัส

ภาษาญี่ปุ่น

16

นาย ศุภกฤต ศิริวรรณวัฒนา

ภาษาเกาหลี

17

นางสาว อรอนงค์ ทองเทพ

ภาษาจีน

18

นางสาว อิศริญาภรณ์  ภัทรบวรกุล

ภาษาเกาหลี

 

__________________________________________________

 

นักศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ไม่ต่ำกว่า 2.75 / 3.00

ตามประเภทของทุนที่ได้รับ รวมทั้งต้องเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุนตลอดภาคการศึกษา

 

 

 

 

-3-

1. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา

                ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา จะต้องรายงานตัว พร้อมชำระเงิน

ในวันที่  7 เมษายน 2561  เวลา 9:00  น. ณ อาคาร 24  ชั้น 3  (ศูนย์รับสมัคร ตึกรูปใบเรือ) ดังนี้

 

ประเภททุนการศึกษา

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงิน

ทุนรัตนมงคล

1. โอนเงินประกันการรับทุนการศึกษา

(ซึ่งจะคืนให้หลังจากเข้าศึกษาในหลักสูตร) 

1.1 เข้าบัญชี นายธเนศ เวศร์ภาดาและนางสุกัญญา สุขวิบูลย์ 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เลขบัญชี  030-0-30338-5   ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2561

1.2 ถ่ายรูปใบชำระเงินส่งไปทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ระบุว่าเงินมัดจำทุนการศึกษา) 

2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง  (นำมาชำระในวันรายงานตัว)

10,000.-บาท

 

 

 

 

 

 

4,200.-บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง

(UTCC-Gold)

1. เงินประกันการรับทุนการศึกษา

   (โดยสามารถโอนชำระเป็นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้)

1.1 เข้าบัญชี นายธเนศ เวศร์ภาดาและนางสุกัญญา สุขวิบูลย์ 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เลขบัญชี  030-0-30338-5   ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2561

1.2 ถ่ายรูปใบชำระเงินส่งไปทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ระบุว่าเงินมัดจำทุนการศึกษา) 

2. ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน Digital Hybrid Learning System

   (ชำระในวันรายงานตัว)

3. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ครึ่งหนึ่ง  (ชำระในวันรายงานตัว)

10,000.-บาท

 

 

 

 

 

 

8,500.-บาท

 

ตามหลักสูตร

 

2. เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเรียน

1

สำเนาบัตรประชาชน

1

ฉบับ

2

สำเนาทะเบียนบ้าน

1

ฉบับ

3

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) ฉบับจบการศึกษา

2

ฉบับ

          (หรือหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษาพร้อมประทับตราสถานศึกษา)

4

รูปถ่าย 1 นิ้ว

1

รูป

5

สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

1

ฉบับ

 

 

 

 

-2-

 

3. ทำสัญญารับทุนการศึกษา  

กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันทำสัญญา ต้องมีบิดา หรือ มารดา มาเซ็นยินยอมในวันทำสัญญาด้วย เอกสารประกอบการจัดทำสัญญามีดังนี้

 

          3.1  เอกสารสำหรับผู้รับทุนการศึกษา (นักศึกษา)

1

สำเนาบัตรประชาชน

1

ฉบับ

2

สำเนาทะเบียนบ้าน

1

ฉบับ

3

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) ฉบับจบการศึกษา

2

ฉบับ

4

รูปถ่าย 1 นิ้ว

1

รูป

5

สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

1

ฉบับ

         3.2  เอกสารสำหรับบิดา หรือ มารดา

1

สำเนาบัตรประชาชนบิดา หรือ มารดา

1

ฉบับ

2

สำเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือ มารดา

1

ฉบับ

3

สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

1

ฉบับ

 

หมายเหตุ กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่สามารถเดินทางมาในวันทำสัญญา ต้องทำหนังสือมอบอำนาจโดยบิดาหรือมารดา พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท  โดยมีหลักฐานดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ  อย่างละ 1  ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ   อย่างละ 1  ฉบับ

3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                                                                1  ฉบับ

 

4. บันทึกข้อมูลทำสัญญารับทุนการศึกษา  

              ให้ผู้รับทุนการศึกษา กรอกแบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ สำหรับจัดทำสัญญาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/9r7tUfUSIO40ajAp2

          (นักเรียนมากรอกข้อมูลในวันรายงานตัวได้)

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  081-8353053