หลักสูตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 pdf icon

ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร     25280561100216

ภาษาไทย      :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

       ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

       ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai Language for Communication)

       ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Thai Language for Communication)

 

วิชาเอก/ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

        มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีความคิดกว้างไกล มีทักษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติของพลเมืองที่ดีของชาติ

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. งานด้านบริหารธุรกิจ  เช่น  พนักงานประจำสำนักงาน  พนักงานฝ่ายจัดการประชุม  เลขานุการ  พนักงานส่งเสริมการขาย  พนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ เป็นต้น
  2. งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น  พนักงานประจำกองบรรณาธิการ  บรรณาธิกร  พนักงานพิสูจน์อักษร  เป็นต้น
  3. งานด้านสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ประกาศพิธีกร นักเขียนบทละครวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น
  4. งานพัฒนาบุคคล  เช่น  พนักงานฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร  เป็นต้น
  5. งานด้านการสอน เช่น ครูภาษาไทย  ผู้สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ  นักวิชาการ เป็นต้น