หลักสูตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 pdf icon

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai Language

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.. (ภาษาไทย)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai Language)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Thai Language)

 

วิชาเอก/ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

ภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย มีความคิดกว้างไกล มีทักษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติของพลเมืองที่ดีของชาติ

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. งานด้านบริหารธุรกิจ เช่น พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานฝ่ายจัดการประชุม เลขานุการ พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
  2. งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น พนักงานประจำกองบรรณาธิการ บรรณาธิกร พนักงานพิสูจน์อักษร เป็นต้น
  3. งานด้านสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ประกาศ พิธีกร นักเขียนบทละครวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น
  4. งานพัฒนาบุคคล เช่น พนักงานฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น