Print

โครงการและงบประมาณ

Written by admin humanities. Posted in ฐานข้อมูลลำหรับบุคลากร

โครงการงบประมาณ 01 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

 

ลำดับที่ เลขที่ มศ  ชื่อโครงการ                              ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 98-2560 โครงการ Road Show (ครั้งที่1) รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินะกุล 
  KPI ผลประเมินโครงการ Road Show (ครั้งที่1)
 
2 204-2560 โครงการ Road Show (ครั้งที่2) รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินะกุล
KPI ผลประเมินโครงการ Road Show (ครั้งที่2)
 
70-2560  โครงการ UTCC Toastmasters Club (ครั้งที่ 1)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  ดุจสิค
KPI  ผลประเมินโครงการโครงการ UTCC Toastmasters Club
 
4 44-2560 โครงการวิจัย (ครั้งที่1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนิษญา  จิริยะสิน 
KPI ผลประเมินโครงการโครงการวิจัย
 
5 168-2560 โครงการวันเด็กมนุษย์ 2018 Colours of the Wind ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา 
KPI ผลประเมินโครงการ Colours of the Wind
 
6  123/2560 โครงการมหากรรมสุดยอดการติว GAT/PAT/ONET ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา
KPI ผลประเมินโครงการติว GAT/PAT/ONET 
 
7 283-2560


โครงการ Curtain Up

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี 
8 99/2560

โครงการการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญยาตรี ภาษาเกาหลี

อาจารย์ ดร.ณัฐยา  สัตยะพงษ์พันธุ์
9 168/2560 โครงการพัฒนางานวิจัยและวิชาการคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิปล์
ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนิษญา  จิริยะสิน 
ลำดับที่ ลขที่มศ ชื่อโครงการ ปีการศึกษา 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 59/2561 โครงการ Road Show อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจำนง
2 96/2561 โครงการ UTCC Toastmaster Club ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  ดุจสิค 

 

  

โครงการงบประมาณ 05 ฝ่ายกิจการกิจกรรมนักศึกษา

 

ลำดับที่ เลขที่ มศ ชื่อโครงการปีการศึกษา 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ
 1 131/2560 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.ณฐาพร  ศรีจำนง
 2 173/2560  โครงการแสดงความยินดีแด่บัณฑิตเข็มแดง 2560 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
3    177/2560 โครงการ ล้งเล้ง วันเด็กมนุษย์                                            คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
4 209/2560 โครงการ "เข็มแดงปลูกป่า ปล่อยปู รู้รักษ์ธรรมชาติ"  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร 
5 217/2560 โครงการเสวนาภาษา วัฒนธรรมและปรัชญาชีวิตผ่านภาพยนต์ อาจารย์รสสุคนธ์  รัตนธาดา
 163/2560  โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี อาจารย์ ดร.ณัฐยา สัตยะพงษ์พันธุ์
113/2560 

โครงการ UTCC Freshmen Festival

คณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ
 67/2560 โครงการ HM Scholarship Project ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคุปต
60/2560  โครงการ HM Scholarship Project รุ่นที่ 8 (ครั้งที่1) อาจารย์ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ
10  107/2560  โครงการ Films for Fun (ครั้งที่1) อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว
11   52/2560 โครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตั๊กวา โบว์สุวรรณ์
12  56/2560  โครงการ HM Scholarship Project รุ่นที่ 6  อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจำนง
13  112/2560   โครงการปัจฉิมนิเทศ (ภาคต้น) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะฯ
14  139/2560  โครงการปัจฉิมนิเทศเพิ่มเติม คณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะฯ
15  26/2560  โครงการพิธิไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร
16  27/2560  โครงการ "Freshy HMA 2017" คณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ
17  18/2560  โครงการ Meet&Greet สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์ ดร.จินดาพร  พินพงทรัพย์
18  23/2560  โครงการ Meet&Greet สาขาวิชาศิลปะการแสดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดอรุณสุขศรี
19  20/2560  โครงการ Meet&Greet สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจำนง
20  22/2560 โครงการ Meet&Greet สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกาญจน์  จินาพันธ์
21  19/2560  โครงการ Meet&Greet สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ
22   21/2560 โครงการ Meet&Greet สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย
23  17/2560 โครงการ Meet&Greet สาขาวิชาเกาหลี อาจารย์ ดร.ณัฐยา  สัตยะพงษ์พันธุ์
24  53/2560   โครงการ HM Scholarship Project รุ่นที่ 9 (ครั้งที่1) อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
25 219/2560 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร
26 234/2560 โครงการรักษ์ภาษาถิ่น อาจารย์นงลักษณ์ บัณฑุวงศ์
27 162/2560 โครงการ English พิชิตฝัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา เจริญนิตย์
28 220/2560 โครงการ HM Scholarship Project อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
29 214/2560 โครงการเครือข่ายสี่สถาบันสัมพันธ์จีน สาขาวิชาภาษาจีน
30 181-2560 โครงการ HM Scholarship Project รุ่นที่ 8 (ครั้งที่ 2) อาจารย์ปาจรีย์  หวังรุ่งกิจ
31 188/2560 โครงการ HM Scholarship Project รุ่นที่ 7 (ครั้งที่ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา  ศาลิคุปต
32 212/2560 โครงการ EBC Read For the Blind ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  ดุจสิค
33 248/2560 โครงการปัจฉิมนิเทศ (ภาคปลาย) คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะฯ
34  161/2560 โครงการ Stra Academy Project 20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์  ชมพูชาติ
35 262/2560 โครงการ Films for Fun (ครั้งที่2) อาจารย์ ดร.จักรพันธุ์ เรียมลิว
36 259/2560 โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมละครชาตีเมืองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดอรุณสุขศรี
37 254/2560 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น้ำนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร
   
ลำดับที่ ลขที่ มศ ชื่อโครงการปีการศึกษา 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 62/2561 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561 อาจารย์ปาจารีย์  หวังรุ่งกิจ
2 73/2561 โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 อาจารย์ปาจารีย์  หวังรุ่งกิจ
3 80/2561 โครงการ Meet & Greet สาขาวิชาภาษาเกาหลี อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม
4 72/2561 โครงการ Meet & Greet สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
5 82/2561 โครงการ Meet & Greet สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.ธีระวุฒิ  สุนทรา
6 78/2561 โครงการ Meet & Greet สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย
7 81/2561 โครงการ Meet & Greet สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร
 8 83/2561 โครงการ Meet & Greet สาขาวิชาศิลปะการแสดง อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี
9 144/2561 โครงการปัจฉิมนิเทศ(ภาคต้น) อาจารย์ปาจารีย์  หวังรุ่งกิจ
10 110/2561 โครงการ Development of English Learning ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตั๊กวา โบว์สุวรรณ์
11 111/2561 โครงการ Flim For fun (ครั้งที่ 1) อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว
12 88/2561 โครงการ HMA STARS อาจารย์ ดร.วุฒิยา  พยัคฆ์มาก
13 113/2561 โครงการ Puppets and Story Telling for Children (ครั้งที่1) อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์
14 130/2561 โครงการ HM Scholarship Project (รุ่นที่7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคุปต
15 191/2561 โครงการ "เรียนรู้ รักษ์ธรรมชาติ สู่สังคมยั่งยืน" คณะกรรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์