รายชื่อคณะกรรมการ 2561

Posted in รายชื่อคณะกรรมการ

04

รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2561 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชารองหัวหน้าสาขาวิชา  เลขานุการสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมมพันธ์ คณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 4/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรป.ตรีที่สอง สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มศ 5/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการออกข้อสอบสำหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
(สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

มศ 6/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ WIL

มศ 7/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ปีที่ 38

มศ 8/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มศ 9/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
      คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มศ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา
มศ 11/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี่ชั้นปี
มศ 12/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรักภาษาถิ่น
มศ 13/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศ 14/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย
มศ 15/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มศ 16/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานการต่างประเทศ
มศ 17/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษา
มศ 18/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเรียนของนักศึกษาวิทยาทัณฑ์
(Probation Students’ Development Project)

มศ 19/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(Development of English Learning Motives)

มศ 20/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ (EXIT01)

มศ 21/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Films for Fun
มศ 22/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ตะลุย Eng
มศ 23/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fun with Speaking
มศ 24/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Corner: Reading for Pleasure
มศ 25/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
มศ 26/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Star Academy สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

มศ 27/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มศ 28/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ UTCC Toastmasters Club 2018
มศ 29/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
มศ 30/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในงานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครั้งที่ 4

มศ 31/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ Meet & Greet 2018

มศ 32/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ HMA Fresy Day & Night 2018
มศ 33/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 34/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำตำราการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 35/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ Knowledge click
มศ 36/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีนักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบ
มศ 37/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561 (ระดับคณะ)
มศ 38/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English & Theatre Camp
มศ 39/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนางานวิจัยและวิชาการคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561

มศ 40/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มศ 41/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ

มศ 42/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (HMA Online Journal)
มศ 43/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามจรรยาบรรณ
มศ 44/2561 เรื่อง  โครงการ English พิชิตฝัน
มศ 45/2561 เรื่อง  โครงการยิ่งรู้ยิ่งรัก
มศ 46/2561 เรื่อง  โครงการอาสาตำรวจท่องเที่ยว
 มศ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการกาารกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2562 
มศ 48/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานและแปลคำบรรยายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
สำหรับหลักสูตรการสอนนักศึกษาจีน

มศ 49/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาการศึกษาทั่วไป
มศ 50/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานสร้างสรรค์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
มศ 51/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ EBC Meet & Greet 2018
มศ 52/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารของคณะอย่างมีธรรมาภิบาล
มศ 53/2551 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเทศกาลละครเปิดเทอม ละครเวที “เรื่อง อโยธญาฬาฬาแลนด์”
มศ 54/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันปล่อยของ
มศ 55/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเทศกาลละครกรุงเทพฯ ปี 2561
      เรื่อง The (magic) cave of Salamanca “ถ้ำหลวง(ทะ)ลวงรัก”

มศ 56/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การสร้างสรรค์ละครรำร่วมสมัย “เรื่อง มณโฑภิญโญยศ?”
มศ 57/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Curtain Up!: การสร้างสรรค์ละครเวที
      เรื่อง Lord of The Flies “เจ้าแห่งแมลงวัน”

มศ 58/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม
มศ 59/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถอดบทเรียนและพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานคร

มศ 60/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)

มศ 61/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์ดีเด่น ปีการศึกษา 2561

มศ 62/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ประกวดร้องเพลงHMA Chinese -Thai singing contest ครั้งที่ 1

มศ 63/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UTCC Bilingual University

มศ 64/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ให้เกียรตินั่งบนเวทีในพิธีการประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

มศ 65/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการล่าม ปีการศึกษา 2561

มศ 65/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “HMA  Extravaganza วันเด็กมนุษย์ 2019”