รายชื่อคณะกรรมการ 2561

Posted in รายชื่อคณะกรรมการ

04

รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2561 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชารองหัวหน้าสาขาวิชา  เลขานุการสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมมพันธ์ คณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 4/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรป.ตรีที่สอง สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์