รายชื่อคณะกรรมการ 2561

Posted in รายชื่อคณะกรรมการ

04

รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2561 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชารองหัวหน้าสาขาวิชา  เลขานุการสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมมพันธ์ คณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 4/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรป.ตรีที่สอง สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มศ 5/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการออกข้อสอบสำหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
(สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

มศ 6/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ WIL

มศ 7/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ปีที่ 38

มศ 8/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มศ 9/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
      คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มศ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา
มศ 11/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี่ชั้นปี
มศ 12/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรักภาษาถิ่น
มศ 13/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศ 14/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย
มศ 15/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มศ 16/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานการต่างประเทศ
มศ 17/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษา
มศ 18/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเรียนของนักศึกษาวิทยาทัณฑ์
(Probation Students’ Development Project)

มศ 19/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(Development of English Learning Motives)

มศ 20/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ (EXIT01)

มศ 21/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Films for Fun
มศ 22/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ตะลุย Eng
มศ 23/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fun with Speaking
มศ 24/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Corner: Reading for Pleasure
มศ 25/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
มศ 26/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Star Academy สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

มศ 27/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มศ 28/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ UTCC Toastmasters Club 2018
มศ 29/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
มศ 30/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในงานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครั้งที่ 4

มศ 31/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ Meet & Greet 2018

มศ 32/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ HMA Fresy Day & Night 2018
มศ 33/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 34/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำตำราการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 35/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ Knowledge click