รายชื่อคณะกรรมการ 2561

Posted in รายชื่อคณะกรรมการ

04

รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2561 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชารองหัวหน้าสาขาวิชา  เลขานุการสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมมพันธ์ คณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561
มศ 4/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรป.ตรีที่สอง สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มศ 5/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการออกข้อสอบสำหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
(สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

มศ 6/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ WIL

มศ 7/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ปีที่ 38

มศ 8/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มศ 9/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
      คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มศ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา