รายชื่อคณะกรรมการ 2560

04

 

รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2560 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 1/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

มศ 2/2560   เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชารองหัวหน้าสาขาวิชา  เลขานุการสาขาวิชา
มศ 3/2560   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ครบ 37 ปี
มศ 4/2560   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 5/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์”
มศ 6/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนางานวิจัยและวิชาการคณาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

มศ 7/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา
มศ 8/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ)
มศ 9/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 8
มศ 10/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 6
มศ 11/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 12/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 7
มศ 13/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยนานาชาติจีน
มศ 14/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการผลิตตำราภาษาไทยเพื่อนักศึกษาโครงการวิทยาลัยนานาชาติจีน
มศ 15/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Belt and Road”
มศ 16/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Films for Fun
มศ 17/2560  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหลักสูตรและเลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มศ 18/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบ
มศ 19/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา
มศ 20/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความดีความชอบการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
มศ 21/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักศาสนาอิสลาม
มศ 22/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
มศ 23/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา นักศึกษาปี 2561
มศ 24/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “มาลฮากีแดฮเว” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี สาขาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 25/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ อันยอง ชินกูย่า : สวัสดีเพื่อนใหม่สาขาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 26/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Knowledge Click ปีการศึกษา 2560
มศ 27/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560
มศ 28/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2560
มศ 29/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Development of English Learning Motives)   
       ปีการศึกษา  2560
มศ 30/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Star Academy Project ปีการศึกษา 2560
มศ 31/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มศ 32/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ล้งเล้ง วันเด็กมนุษย์ 2017"
มศ 33/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันปล่อยของ
มศ 34/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม
มศ 35/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Reinforcing PA’s Leadership
มศ 36/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ UTCC Toastmasters Club 2016