รายชื่อคณะกรรมการ 2560

04

 

รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2560 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 1/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

มศ 2/2560   เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชารองหัวหน้าสาขาวิชา  เลขานุการสาขาวิชา
มศ 3/2560   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ครบ 37 ปี
มศ 4/2560   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 5/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์”
มศ 6/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนางานวิจัยและวิชาการคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 7/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา
มศ 8/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ)
มศ 9/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 8
มศ 10/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 6
มศ 11/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 12/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 7
มศ 13/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยนานาชาติจีน
มศ 14/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการผลิตตำราภาษาไทยเพื่อนักศึกษาโครงการวิทยาลัยนานาชาติจีน
มศ 15/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Belt and Road”
มศ 16/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Films for Fun
มศ 17/2560  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหลักสูตรและเลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มศ 18/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบ
มศ 19/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา
มศ 20/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความดีความชอบการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
มศ 21/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักศาสนาอิสลาม
มศ 22/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
มศ 23/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา นักศึกษาปี 2561
มศ 24/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “มาลฮากีแดฮเว” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี สาขาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 25/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ อันยอง ชินกูย่า : สวัสดีเพื่อนใหม่สาขาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 26/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Knowledge Click ปีการศึกษา 2560
มศ 27/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560
มศ 28/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2560
มศ 29/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Development of English Learning Motives)   
       ปีการศึกษา  2560
มศ 30/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Star Academy Project ปีการศึกษา 2560
มศ 31/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มศ 32/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ล้งเล้ง วันเด็กมนุษย์ 2017"
มศ 33/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันปล่อยของ
มศ 34/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม
มศ 35/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Reinforcing PA’s Leadership
มศ 36/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ UTCC Toastmasters Club 2016
มศ 37/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Curtain Up!: การสร้างสรรค์ละครเวที

 เรื่อง “หนึ่งหลังคากับสัญญาณเชิงเลข” และ คณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์

มศ 38/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English พิชิตฝัน
มศ 39/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 40/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (หลักสูตร)
มศ 41/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความพึงพอใจนายจ้าง
มศ 42/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Meet & Greet (Japanese)
มศ 43/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนของประเทศญี่ปุ่น
มศ 44/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบ
มศ 45/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเปิดโลกภาพยนตร์สารคดีญี่ปุ่น
มศ 46/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (JAPANESE PLACEMENT TEST)
มศ 47/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการมังกรทะยานฟ้า  หงส์ทองคะนองศึก
มศ 48/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเครือข่ายนักศึกษาสี่สถาบันสัมพันธ์จีน
มศ 49/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมผัสวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2
มศ 50/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ยิ่งรู้ยิ่งรัก
มศ 51/2560  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าหลักสูตรและเลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปริญญาตรีใบที่ 2 (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
มศ 52/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโบตั๋นร้อยกลีบ
มศ 53/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ EBC Meet & Greet 2017
มศ 54/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 55/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ Meet &Greet 2017
มศ 56/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ HMA  FRESHY DAY & NIGHT 2017
มศ 57/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 58/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา  2560
มศ 59/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2560
มศ 60/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มศ 61/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Corner: Reading for Pleasure
มศ 62/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ HM Scholarship Project 9
มศ 63/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี่ชั้นปี
มศ 64/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรักภาษาถิ่น
มศ 65/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาภาษาไทย
มศ 66/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย “วันสงกรานต์”
มศ 67/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
มศ 68/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทย
มศ 69/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
มศ 70/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Talui-Eng
มศ 71/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ ความรู้เดินทาง
 มศ 72/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการภายใน
มศ 73/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ KM
มศ 74/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Curtain Up!: การสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “ชู้ฉันอันยิ่งใหญ่”
มศ 75/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 76/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ (EXIT01)
มศ 77/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Corner: Speaking
มศ 78/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาการศึกษาทั่วไป
มศ 79/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
มศ 80/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Read for the Blind
มศ 81/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทานคะแนน
มศ 82/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานการต่างประเทศ
มศ 83/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (HMA Online Journal)
มศ 84/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหกรรมติว O-NET / GAT/ PAT คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2017-2018
มศ 85/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณ
มศ 86/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ศาสตร์และศิลป์แห่งการแปล ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560
มศ 87/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ E&T Buds 2560
มศ 88/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ SPEAK NOW 2560
มศ 89/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสวนาภาษาวัฒนธรรมและปรัชญาชีวิตผ่านภาพยนตร์นานาชาติ 2560
 มศ 90/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินบทความทางวิชาการให้กับหลักสูตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร