รายชื่อคณะกรรมการ 2559

Posted in รายชื่อคณะกรรมการ

04

 

รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2559 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2559
มศ 1/2559  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559                                         
มศ 2/2559  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา รองหัวหน้าสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา
มศ 3/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการรับนักศึกษา Road Show 2016 : Way to U
มศ 4/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการมหกรรมสุดยอดการติว GAT / PAT / ONET 2016
มศ 5/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 8
มศ 6/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) (แก้ไขเพิ่มเติม)
มศ 7/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (หลักสูตร)
มศ 8/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559
มศ 9/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ K-Ready
มศ 10/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “มาลฮากีแดฮเว” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
มศ 11/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ อันยอง ชินกูย่า : สวัสดีเพื่อนใหม่
มศ 12/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 7
มศ 13/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 6
มศ 14/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559
มศ 15/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Speak Now สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
มศ 16/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน E&T Buds
มศ 17/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสวนาภาษาวัฒนธรรมและปรัชญาชีวิตผ่านภาพยนตร์นานาชาติ 2559
มศ 18/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ บัดดี้ เพื่อนซี้ต่างภาษา
มศ 19/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยนานาชาติจีน
มศ 20/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Development of English Learning Motives

(1. โครงการ English Singing Training and Contest)

มศ 21/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Development of English Learning Motives 

(2. โครงการ Business English Training and Workshop)

มศ 22/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Star Academy
มศ 23/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Business Etiquette Enhancement
มศ 24/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Professional Development
มศ 25/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ  Students’ Social Responsibilities (SSR)
มศ 26/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
มศ 27/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2559 
มศ 28/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทานคะแนน ประจำปีการศึกษา 2559
มศ 29/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Language Clinic
มศ 30/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 31/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 32/2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี่ชั้นปี
มศ 33/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพชรภาษาไทย
มศ 34/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรักภาษาถิ่น
มศ 35/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาภาษาไทย
มศ 36/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเปิดโลกวรรณกรรม
มศ 37/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย “วันสงกรานต์”
มศ 38/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของสาขาภาษาไทย
มศ 39/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ครบ 36 ปี
มศ 40/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Love at first flight
มศ 41/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Life Skill Study 
มศ 42/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการล่าม ประจำปีการศึกษา 2559
มศ 43/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานการต่างประเทศ
มศ 44/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UTCC Toastmasters Club 2016
มศ 45/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ School of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia
มศ 46/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการดูงานวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มศ 47/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการดูงานวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มศ 48/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ “Upstairs Airport”
มศ 49/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
มศ 50/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการมังกรทะยานฟ้า  หงส์ทองคะนองศึก
มศ 51/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเครือข่ายนักศึกษาสี่สถาบันสัมพันธ์จีน
มศ 52/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมผัสวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1
มศ 53/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ C-Ready
มศ 54/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ  “ศึกษาดูงานท่าอากาศยาน”
มศ 55/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
มศ 56/2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Knowledge Click ปีการศึกษา 2559
มศ 57/2559

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปริญญาตรีใบที่ 2 (ภาคเสาร์ – อาทิตย์)

มศ 58/2559

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ KM

มศ 59/2559

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
       (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว)

มศ 60/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็กอีเว้นท์
มศ 61/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานที่พักแรมและการจัดเลี้ยงในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
มศ 62/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นเพื่อเป็นรางวัล
มศ 63/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานโรงแรมมาตรฐานสากลและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
มศ 64/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 1
มศ 65/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 2
มศ 66/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 3
มศ 67/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 4
มศ 68/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 5
มศ 69/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 6
มศ 70/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 7
มศ 71/2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพื่อนพ้องคล้องสัมพันธ์
มศ 72/2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ E-Ready
มศ 73/2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ (EXIT01)
มศ 74/2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Films for Fun
มศ 75/2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Talui-Eng
มศ 76/2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Corner: Speaking
มศ 77/2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Corner: Reading for Pleasure
มศ 78/2559   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Pronunciation
มศ 79/2559 

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “Towards the Horizon”: การแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เรื่อง ครอบครู และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ผลงานสร้างสรรค์

มศ 80/2559   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Towards the Horizon : การเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มศ 81/2559   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง สาขาวิชาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2560
มศ 82/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความดีความชอบการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559
มศ 83/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำหนังสือวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มศ 84/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา  2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
มศ 85/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ J-Ready
มศ 86/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Meet & Greet (Japanese)
มศ 87/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนของประเทศญี่ปุ่น
มศ 88/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเปิดโลกอนิเมะ
มศ 89/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (JAPANESE PLACEMENT TEST)
มศ 90/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา 2560
มศ 91/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการทำงานวิจัยและวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559
มศ 92/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรภาษาไทย ประจำหลักสูตรปีการศึกษา 2560
มศ 93/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอาเซียนธุรกิจ ประจำหลักสูตรปีการศึกษา 2560
มศ 94/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความพึงพอใจนายจ้าง
มศ 95/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณ
มศ 96/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ T-Ready
มศ 97/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ พิธีประดับปีก ABM รุ่น 3
มศ 98/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Curtain Up!: การสร้างสรรค์ละครเวที  เรื่อง “สายน้ำมรกต”
 และ คณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์
มศ 99/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันปล่อยของ
มศ 100/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม : ละครชาตรีเมืองเพชร
มศ 102/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบ
มศ 103/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ศึกษาดูงานธุรกิจสายการบิน"
มศ 104/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "Aviation Safety"
มศ 105/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา
มศ 106/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Our Ninth Concerto บทเพลงของพ่อคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มศ 107/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานธุรกิจจัดการประชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
มศ 108/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT
มศ 109/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการร่างหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุงสาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2560
มศ 110/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
มศ 111/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการภายใน
มศ 112/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ “ศึกษาดูงาน Consolidation of your cargo”
มศ 113/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ เสื้อผ้าหน้าผม การบิน
มศ 114/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
มศ 115/2559  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าหลักสูตรและเลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มศ 116/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโบตั๋นร้อยกลีบ
มศ 117/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษและการแปล พ.ศ.2560
มศ 118/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 5
มศ 119/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ EBC Meet & Greet 2016